articlewriting1 1

Bài 2 trang 48 sgk Vật lí 9

Học tập
Ngày đăng : 13/10/2015, 14 : 07

Một ấm điện có ghi 220V – 1000W được sử dụng Bài 2: Một ấm điện có ghi 220V – 1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2l nước từ nhiệt độ ban đầu 20oC. Hiệu suất của ấm là 90%, trong đó nhiệt lượng cung cấp để đun sôi nước đước coi là có ích. a) Tính nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi lượng nước trên, biết nhiệt dung riêng của nước là 4 200J/kg.K. b) Tính nhiệt lượng mà ấm điện tỏa ra khi đó. c) Tính thời gian đun sôi lượng nước trên. GỢI Ý CÁCH GIẢI a) Tính nhiệt lượng Q1 cần cung cấp để đun sôi lượng nước trên. b) Tính nhiệt lượng Q mà ấm điện đã tỏa ra. c) Tính thời gian đun sôi nước. Trả lời: a) Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi lượng nước trên là: Qi = cm(t2 – t1) = 4200.2.(100-20) = 672000 J b) Nhiệt lượng mà ấm đã tỏa ra khi đó là: Từ công thức H =  => Qtp =  = 746700 J c) Thòi gian đun sôi lượng nước trên là: Từ công thức Qtp = A = Pt, ta tìm được t =  ≈ 747 s. Một ấm điện có ghi 220V – 1000W được sử dụngBài 2:Một ấm điện có ghi 220V – 1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2l nước từ nhiệt độban đầu 20oC. Hiệu suất của ấm là 90%, trong đó nhiệt lượng cung cấp để đun sôi nước đước coi là cóích.a) Tính nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi lượng nước trên, biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K.b) Tính nhiệt lượng mà ấm điện tỏa ra khi đó.c) Tính thời gian đun sôi lượng nước trên.GỢI Ý CÁCH GIẢIa) Tính nhiệt lượng Q1 cần cung cấp để đun sôi lượng nước trên.b) Tính nhiệt lượng Q mà ấm điện đã tỏa ra.c) Tính thời gian đun sôi nước.Trả lời:a) Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi lượng nước trên là:Qi = cm(t2 – t1) = 4200.2.(100-20) = 672000 Jb) Nhiệt lượng mà ấm đã tỏa ra khi đó là:Từ công thức H ==> Qtp == 746700 Jc) Thòi gian đun sôi lượng nước trên là:Từ công thức Qtp = A = Pt, ta tìm được t =≈ 747 s.

– Xem thêm –

Xem thêm: Bài 2 trang 48 sgk Vật lí 9, Bài 2 trang 48 sgk Vật lí 9, Bài 2 trang 48 sgk Vật lí 9