articlewriting1 1

Công nghệ 10 Bài 3: Sản xuất giống cây trồng | Hay nhất Giải bài tập Công nghệ 10

Học tập

A. Lý thuyết, Nội dung bài học

I – MỤC ĐÍCH CỦA CÔNG TÁC SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG

1. Duy trì, củng cố độ thuần chủng, sức sống và tính trạng nổi bật của giống
2. Tạo ra số lượng giống thiết yếu để phân phối cho sản xuất đại trà phổ thông

3. Đưa giống tốt phổ biến nhanh vào sản xuất

II – HỆ THỐNG SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG

Hệ thống sản xuất giống gồm 3 quy trình tiến độ :

Giai đoạn 1: Sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng (SNC):

– Hạt giống SNC là hạt giống có chất lượng và độ thuần khiết rất cao
– Nhiệm vụ là duy trì, phục tráng và sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng. – Được thực thi tại những xí nghiệp sản xuất, những TT sản xuất giống chuyên trách

Giai đoạn 2: Sản xuất hạt giống nguyên chủn từ siêu nguyên chủng:

– Hạt giống nguyên chủng là hạt giống chất lượng cao được nhân ra từ hạt giống siêu nguyên chủng
– Tiến hành tại những công ty hoặc những TT giống cây cối

Giai đoạn 3: Sản xuất hạt giống xác nhận:

– Hạt giống xác nhận được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng để cung ứng cho nông dân sản xuất đại trà phổ thông
– Tiến hành tại những cơ sở nhân giống link giữa những công ti, TT và cơ sở sản xuất

III. QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG

1. Sản xuất giống cây xanh nông nghiệp
Quy trình sản xuất giống cây cối nông nghiệp được kiến thiết xây dựng dựa vào những phương pháp sinh sản của cây cối
a ) Sản xuất giống ở cây cối tự thụ phấn
Đối với giống cây xanh do tác giả phân phối hoặc có hạt giống siêu nguyên chủng thì quá trình sản xuất hạt giống theo sơ đồ duy trì

Lý thuyết Công nghệ 10 Bài 3: Sản xuất giống cây trồng hay, ngắn gọn | Lý thuyết Công nghệ 10 đầy đủ nhất

Năm thứ nhất: Gieo hạt tác giả (hạt SNC), chọn cây ưu tú

Lý thuyết Công nghệ 10 Bài 3: Sản xuất giống cây trồng hay, ngắn gọn | Lý thuyết Công nghệ 10 đầy đủ nhất

Năm thứ hai: Hạt của cây ưu tú gieo thành từng dòng. Chọn các dòng đúng giống, thu hoạch hỗn hợp hạt. Những hạt đó là hạt siêu nguyên chủng

Lý thuyết Công nghệ 10 Bài 3: Sản xuất giống cây trồng hay, ngắn gọn | Lý thuyết Công nghệ 10 đầy đủ nhất

Năm thứ ba: Nhân giống nguyên chủng từ giống siêu nguyên chủng

Lý thuyết Công nghệ 10 Bài 3: Sản xuất giống cây trồng hay, ngắn gọn | Lý thuyết Công nghệ 10 đầy đủ nhất

Năm thứ tư: Sản xuất hạt giống xác nhận từ giống nguyên chủng

Lý thuyết Công nghệ 10 Bài 3: Sản xuất giống cây trồng hay, ngắn gọn | Lý thuyết Công nghệ 10 đầy đủ nhất

Các giống nhập nội, những giống bị thoái hoá ( không còn giống siêu nghuyên chủng ) sản xuất hạt giống theo sơ đồ phục tráng .

Lý thuyết Công nghệ 10 Bài 3: Sản xuất giống cây trồng hay, ngắn gọn | Lý thuyết Công nghệ 10 đầy đủ nhất

Năm thứ nhất: Gieo hạt của vật liệu khởi đầu (cần phục tráng) chọn cây ưu tú

Lý thuyết Công nghệ 10 Bài 3: Sản xuất giống cây trồng hay, ngắn gọn | Lý thuyết Công nghệ 10 đầy đủ nhất

Năm thứ hai: Đánh giá dòng lần 1. Gieo hạt cây ưu tú thành dòng, chọn hạt của 4 đến 5 dòng tốt nhất để gieo ở năm thứ ba

Lý thuyết Công nghệ 10 Bài 3: Sản xuất giống cây trồng hay, ngắn gọn | Lý thuyết Công nghệ 10 đầy đủ nhất

Năm thứ ba: Đánh giá dòng lần 2. Hạt của dòng tốt nhất chia làm hai để nhân sơ bộ và so sánh giống. Hạt thu được là hạt siêu nguyên chủng đã phục tráng

Lý thuyết Công nghệ 10 Bài 3: Sản xuất giống cây trồng hay, ngắn gọn | Lý thuyết Công nghệ 10 đầy đủ nhất

Năm thứ tư: Nhân hạt giống nguyên chủng từ hạt siêu nguyên chủng

Lý thuyết Công nghệ 10 Bài 3: Sản xuất giống cây trồng hay, ngắn gọn | Lý thuyết Công nghệ 10 đầy đủ nhất

Năm thứ năm: Sản xuất hạn giống xác nhận từ hạt giống nguyên chủng

Lý thuyết Công nghệ 10 Bài 3: Sản xuất giống cây trồng hay, ngắn gọn | Lý thuyết Công nghệ 10 đầy đủ nhất