articlewriting1 1

Tìm các ước của mỗi số 30; 42; – 50; Tìm các ước chung của 30 và 42

Học tập
Với giải Bài 3.40 trang 74 Toán lớp 6 Kết nối tri thức với đời sống cụ thể được biên soạn bám sát nội dung bài học kinh nghiệm Toán 6 Bài 17 : Phép chia hết. Ước và bội của một số ít nguyên giúp học viên thuận tiện xem và so sánh giải thuật từ đó biết cách làm bài tập môn Toán 6. Mời các bạn đón xem :

Giải Toán lớp 6 Bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên

Bài 3.40 trang 74 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống:

a ) Tìm các ước của mỗi số : 30 ; 42 ; – 50 .

b) Tìm các ước chung của 30 và 42.

Lời giải:

a ) * Tìm các ước của 30 :
Ta có : 30 = 2.3.5
Các ước nguyên dương của 30 là : 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 10 ; 15 ; 30
Do đó toàn bộ các ước của 30 là : – 30 ; – 15 ; – 10 ; – 6 ; – 5 ; – 3 ; – 2 ; – 1 ; 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 10 ; 15 ; 30
* Tìm các ước của 42 :
Ta có : 42 = 2. 3. 7
Các ước nguyên dương của 42 là : 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 7 ; 14 ; 21 ; 42
Do đó toàn bộ các ước của 42 là : – 42 ; – 21 ; – 14 ; – 7 ; – 6 ; – 3 ; – 2 ; – 1 ; 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 7 ; 14 ; 21 ; 42

* Tìm các ước của – 50:

Ta có 50 = 2.52
Các ước nguyên dương của 50 là : 1 ; 2 ; 5 ; 10 ; 25 ; 50
Do đó tổng thể các ước của – 50 là : – 50 ; – 25 ; – 10 ; – 5 ; – 2 ; – 1 ; 1 ; 2 ; 5 ; 10 ; 25 ; 50
b ) Các ước chung nguyên dương của 30 và 42 là : 1 ; 2 ; 3 ; 6
Do đó các ước chung của 30 và 42 là : – 6 ; – 3 ; – 2 ; – 1 ; 1 ; 2 ; 3 ; 6 .

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Luyện tập 1 trang 73 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: 1. Thực hiện phép chia 135 : 9. Từ đó suy ra…

Luyện tập 2 trang 74 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: a) Tìm các ước của – 9; b) Tìm các bội của 4 lớn hơn…

Tranh luận trang 74 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Không biết Tròn tìm được hai số nguyên nào nhỉ…

Bài 3.39 trang 74 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Tính các thương: a) 297 : (-3); b) (-396) : (-12); c) (-600) : 15…

Bài 3.41 trang 74 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê phần tử…

Bài 3.42 trang 74 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Tìm hai ước của 15 có tổng bằng – 4…

Bài 3.43 trang 74 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Giải thích tại sao: Nếu hai số cùng chia hết…