articlewriting1 1

Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Học tập

BÀI 38: GIẢI BÀI TẬP BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục 1

– Các sản phẩm thải cần được bài tiết phát sinh từ đâu?

Trả lời :
Các loại sản phẩm thải cần được bài tiết phát sinh từ chính những hoạt động giải trí trao đổi chất của tế bào và khung hình ( C02, nước tiểu, mồ hôi, … ), hoặc từ hoạt động giải trí tiêu hoá đưa vào khung hình một số ít chất quá liều lượng ( những chất thuốc, những ion, côlestêrôn, .. )

2. Lệnh mục 2

Chọn câu trả lời đúng nhất:

1. Hệ bài tiết nước tiểu gồm những cơ quan :
a ) Thận, cầu thận, bóng đái .
b ) Thận, ống thận, bóng đái .
c ) Thận, bóng đái, ống đái .
d ) Thận, Ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái .
2. Cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu là :
a ) Thận .
b ) Ông dẫn nước tiểu .
c ) Bóng đái
d ) Ống đái .
3. Cấu tạo của thận gồm :
a ) Phần vỏ, phần tuỷ, bể thận, ống dẫn nước tiểu .
b ) Phần vỏ, phần tuỷ, bể thận .
c ) Phần vỏ, phần tuỷ với những đơn vị chức năng tính năng, bể thận .
d ) Phần vỏ và phần tuỷ với những đơn vị chức năng công dụng của thận cùng những ống góp, bể thận .
4. Mỗi đơn vị chức năng công dụng của thận gồm :

a) Cầu thận, nang cầu thận.

b ) Nang cầu thận, ống thận .
c ) Cầu thận, ống thận .
d ) Cầu thận, nang cầu thận, ống thận .

Trả lời:

Câu 1 : d ; Câu 2 : a ; Câu 3 : d ; Câu 4 : d .

II. GIẢI ĐÁP CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI

Giải bài tập 1 trang 124 SGK sinh học 8: Bài tiết đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với cơ thể sống?

Trả lời:

Nhờ hoạt động giải trí bài tiết mà những đặc thù của môi trường tự nhiên bên trong ( pH, nồng độ những ion, áp suất thẩm thấu, … ) luôn không thay đổi, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho hoạt động giải trí trao đổi chất diễn ra thông thường .

Giải bài tập 2 trang 124 SGK sinh học 8: Các sản phẩm thái chủ yếu của cơ thể là gì? Việc bài tiết chúng do các cơ quan nào đảm nhiệm?

Trả lời:

* Các mẫu sản phẩm thải đa phần của khung hình là CO2, mồ hôi, nước tiểu .
* Các cơ quan bài tiết những mẫu sản phẩm trên :
– Hệ hô hấp thải loại CO2 .
– Da thải loại mồ hôi .
– Hệ bài tiết nước tiểu thải loại nước tiểu .

Giải bài tập 3 trang 124 SGK sinh học 8: Hệ bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thế nào?

Trả lời:

Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu :
– Hệ bài tiết nước tiểu gồm : thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái .

– Thận là cơ quan quan trọng nhất của hệ bài tiết nước tiểu, gồm 2 quả thận; mỗi quả chứa khoảng 1 triệu đơn vị chức năng để lọc máu và hình thành nước tiểu.

– Mỗi một đơn vị chức năng tính năng gồm cầu thận ( thực ra là một búi mao mạch máu ), nang cầu thận ( thực ra là một cái túi gồm 2 lớp bao quanh cầu thận ), Ống thận .