articlewriting1 1

câu 40:Chọn phát biểu đúng trong các câu sau ? A. Dữ liệu là thông tin đã được đưa vào máy tính . B. CPU là vùng nhớ đóng vai trò trung gian giữa bộ nhớ

Học tập

câu 40:Chọn phát biểu đúng trong các câu sau ?
A. Dữ liệu là thông tin đã được đưa vào máy tính.
B. CPU là vùng nhớ đóng vai trò trung gian giữa bộ nhớ và các thanh ghi.
C. 8 bytes = 1 bit.
D. Đĩa cứng là bộ nhớ trong.

Câu 41: Chọn phát biểu sai trong các câu sau ?
A. Webcam là thiết bị dùng để đưa hình ảnh từ máy tính ra bên ngoài.
B. Việc tổ chức thông tin ở bộ nhớ ngoài và việc trao đổi thông tin giữa bộ nhớ ngoài với bộ nhớ trong được thực hiện bởi một chương trình hệ thống gọi là hệ điều hành.
C. Chuột là một thiết bị điều khiển dạng trỏ .
D. Máy quét là thiết bị để đưa hình ảnh vào máy tính.

Câu 42: Phát biểu nào sau đây là không chính xác ?

A. Giá thành máy tính ngày càng tăng
B. Dung lượng đĩa cứng ngày càng tăng
C. Tốc độ máy tính ngày càng tăng
D. Dung lượng bộ nhớ ngày càng tăng

Câu 43: Hãy chọn phương án ghép đúng. Hiện nay dung lượng thông thường của đĩa mềm là

A. 1.44 MB
B. 2.44 MB
C. 3 MB
D. 1.44 KB

Câu 44: Hãy chọn phương án ghép đúng. Trong tin học sơ đồ khối là

A. Sơ đồ mô tả thuật toán
B. Sơ đồ về cấu trúc máy tính
C. Ngôn ngữ lập trình bậc cao
D. Sơ đồ thiết kế vi điện tử

Câu 45: Hệ thống tin học bao gồm :
A. Phần cứng ( Hardware ), phần mềm ( SoftWare ), sự quản lí và điều khiển của con người
B. Phần mềm ( SoftWare ), sự quản lí và điều khiển của con người
C. Sự quản lí và điều khiển của con người, thiết bị vào, thiết bi ra
D. Phần mềm ( SoftWare ), sự quản lí và điều khiển của con người, thiết bị vào

Câu 46: Input là?

A. Thông tin ra
B. Thông tin vào
C. Thuật toán
D. Chương trình con

Câu 47: Output là gì?

A. Thuật toán
B. Thông tin vào
C. Mã hóa thông tin
D. Thông tin ra

Câu 48: Có mấy cách trình bày thuật toán ?

A. 3 cách
B. 2 cách
C. 1 cách
D. 4 cách

Câu 49: Input của bài toán giải phương trình bậc hai ax2+bx+c=0 là:
A. x, a, b, c là số thực
B. a, b, c là số thực
C. a, b là số thực
D. x, a, c là số thực

câu 50: Khi dùng máy tính giải toán ta cần quan tâm đến các yếu tố :

A. Đưa vào máy thông tin gì (Input), cần lấy ra thông tin gì (Output).
B. Đưa vào máy thông tin gì ( Input ).
C. Cần lấy ra thông tin gì từ máy tính ( Output ).
D. Phương pháp và các bước giải toán .

Câu 51: Một thuật toán phải có các tính chất sau.

A. Tính dừng, tính xác định, tính đúng đắn.
B. Tính dừng, tính xác định.
C. Tính dừng, tính đúng đắn.
D. Tính xác định, tính đúng đắn.

Câu 52: Bài toán tìm Max, xác định Input:
A. Input: Số nguyên dương N và dãy N số nguyên a1,…,aN
B. Input: Số nguyên dương N
C. Input: Dãy N số nguyên dương a1,…,aN
D. Input: Giá trị lớn nhất Max

Câu 53: Bài toán tìm Max, xác định Output:
A. Output: Số nguyên dương N và dãy N số nguyên a1,…,aN
B. Output: Số nguyên dương N
C. Output: Dãy N số nguyên dương a1,…,aN
D. Output: Giá trị lớn nhất Max

Câu 54: Bài toán tìm Min, xác định Input:
A. Input: Số nguyên dương N và dãy N số nguyên a1,…,aN
B. Input: Số nguyên dương N
C. Input: Dãy N số nguyên dương a1,…,aN
D. Input: Giá trị nhỏ nhất Min

Câu 55: Bài toán tìm Min, xác định Output:
A. Output: Số nguyên dương N và dãy N số nguyên a1,…,aN
B. Output: Số nguyên dương N
C. Output: Dãy N số nguyên dương a1,…,aN
D. Output: Giá trị nhỏ nhất Min