Giaibaisgk.com 14.57.21

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 35 trang 124 sgk Địa lí 8

Học tập
Hướng dẫn Soạn Bài 35 : Thực hành về khí hậu, thủy văn Nước Ta, sách giáo khoa Địa lí lớp 8. Nội dung bài Trả lời câu hỏi Bài 35 trang 124 sgk Địa lí 8 gồm có không thiếu kỹ năng và kiến thức kim chỉ nan và bài tập có trong SGK để giúp những em học tốt môn địa lí lớp 8 .Trả lời câu hỏi Bài 35 trang 124 sgk Địa lí 8

1. Trả lời câu hỏi Bài 35 trang 124 sgk Địa lí 8

Nội dung:

Căn cứ vào bảng lượng mưa và lượng dòng chảy tại những lưu vực sông sau đây, hãy :
a ) Vẽ biểu đồ biểu lộ chính sách mưa và chính sách dòng chảy trên từng khu vực ( mỗi lưu vực một biểu đồ ) .
b ) Tính thời hạn và độ dài ( số tháng ) của mùa mưa và mùa lũ tại những lưu vực theo chỉ tiêu vượt giá trị trung bình tháng .
c ) Nhận xét về quan hệ giữa mùa mưa và mùa lũ trên từng lưu vựcc nói riêng và trên toàn nước nói chung .
Bảng 35.1. Lượng mưa ( mm ) và lưu lượng ( m3 / s ) theo những tháng trong năm
Lưu vực sông Hồng ( trạm Sơn Tây )

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lượng mưa (mm) 19,5 25,6 34,5 104,2 222 262,8 315,7 335,2 271,9 170,1 59,9 17,8
Lưu lượng (m3/s) 1318 1100 914 1071 1893 4692 7986 9246 6690 4122 2813 1746

Lưu vực sông Gianh ( trạm Đồng Tâm )

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lượng mưa(mm) 50,7 34,9 47,2 66 104,7 170 136,1 209,5 530,1 582 231 67,9
Lưu lượng(m3/s) 27,2 19,3 17,5 10,7 28,7 36,7 40,6 58,4 185 178 94,1 43,7

Trả lời:

a) Vẽ biểu đồ:

– Lưu vực sông Hồng :
Biểu đồ biểu lộ chính sách mưa và chính sách dòng chảy trên lưu vực sông Hồng tại trạm Sơn Tây .

Giải bài tập Địa Lí 8 | Trả lời câu hỏi Địa lí 8

– Lưu vực sông Gianh :
Biểu đồ bộc lộ chính sách mưa và chính sách dòng chảy trên lưu vực sông Gianh tại trạm Đồng Tâm .

Giải bài tập Địa Lí 8 | Trả lời câu hỏi Địa lí 8

b) Tính thời gian và độ dài số tháng

– Lượng mưa trung bình ở lưu vực sông Hồng là 153 mm, lưu vực sông Gianh là 186 mm .
– Lưu lượng dòng chảy trung bình những tháng ở lưu vực sông Hồng là 3632 m3 / s, ở lưu vực sông Gianh là 61,7 m3 / s .

c) Nhận xét:

– Các tháng mùa lũ trùng với mùa mưa :
+ Lưu vực sông Hồng từ tháng 6 đến tháng 10
+ Lưu vực sông Gianh từ tháng 9 đến tháng 11 .
– Các tháng mùa lũ không trùng với mùa mưa :
+ Lưu vực sông Hồng : tháng 5 .
+ Lưu vực sông Gianh : tháng 8 .

2. Các bước tiến hành

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Xem thêm :

Trên đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 35 trang 124 sgk Địa lí 8 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Địa lí lớp 8 thật tốt!

“ Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com “