articlewriting1 1

Lý thuyết diện tích tam giác – https://noithatthachcaovn.com

Học tập
 • Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 121 SGK Toán 8 Tập 1
  Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 121 SGK Toán 8 Tập 1. Hãy cắt một tam giác thành ba mảnh để ghép lại thành một hình chữ nhật .
 • Bài 16 trang 121 SGK Toán 8 tập 1
  Giải bài 16 trang 121 SGK Toán 8 tập 1. Giải thích vì sao diện tích của tam giác được tô đậm trong những hình 128, 129, 130 bằng nửa diện tích hình chữ nhật tương ứng
 • Bài 17 trang 121 SGK Toán 8 tập 1
  Giải bài 17 trang 121 SGK Toán 8 tập 1. Cho tam giác AOB vuông tại O với đường cao OM ( h. 131 ). Hãy lý giải vì sao ta có đẳng thức
 • Bài 18 trang 121 SGK Toán 8 tập 1

  Giải bài 18 trang 121 SGK Toán 8 tập 1. Cho tam giác ABC và đường trung tuyến AM(h. 132). Chứng minh rằng:

 • Bài 19 trang 122 SGK Toán 8 tập 1
  Xem hình 133. hãy chỉ ra những tam giác có cùng diện tích ( lấy ô vuông làm đơn vị chức năng diện tích )
 • Bài 20 trang 122 SGK Toán 8 tập 1
  Giải bài 20 trang 122 SGK Toán 8 tập 1. Vẽ hình chữ nhật có một cạnh của một tam giác cho trước và có diện tích bằng diện tích của tam giác đó .
 • Bài 21 trang 122 SGK Toán 8 tập 1
  Giải bài 21 trang 122 SGK Toán 8 tập 1. Tính x sao cho diện tích hình chữ nhật ABCD gấp 3 lần diện tích tam giác ADE ( h. 134 )
 • Bài 22 trang 122 SGK Toán 8 tập 1
  Giải bài 22 trang 122 SGK Toán 8 tập 1. Tam giác PAF được vẽ trên giấy kẻ ô vuông ( h. 135 )
 • Bài 23 trang 123 SGK Toán 8 tập 1

  Giải bài 23 trang 123 SGK Toán 8 tập 1. Cho tam giác ABC. Hãy chỉ ra một số vị trí của điểm M nằm trong tam giác đó sao cho

 • Bài 24 trang 123 SGK Toán 8 tập 1
  Tính diện tích tam giác cân có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng b .
 • Bài 25 trang 123 SGK Toán 8 tập 1
  Giải bài 25 trang 123 SGK Toán 8 tập 1. Tính diện tích của một tam giác đều có cạnh là a .
 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 3 – Chương 2 – Hình học 8
  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 3 – Chương 2 – Hình học 8
 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 3 – Chương 2 – Hình học 8

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 3 – Chương 2 – Hình học 8

 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 3 – Chương 2 – Hình học 8
  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 3 – Chương 2 – Hình học 8
 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 3 – Chương 2 – Hình học 8
  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 3 – Chương 2 – Hình học 8
 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 3 – Chương 2 – Hình học 8
  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 3 – Chương 2 – Hình học 8