articlewriting1 1

Lực lượng sản xuất chủ yếu trong các lãnh địa phong kiến là: A. Nông dân tự do B. Nô lệ C. Nông nô … – Hoc24

Học tập

1/ Xã hội phong kiến châu Âu hình thành dựa trên cơ sở của giai cấp nào?

A.Tầng lớp quý tộc và nông dân .B. Lãnh chúa phong kiến và nông nô .

     C. Chủ nô và nô lệ.

D.Địa chủ và nông dân .

2/ Lãnh địa phong kiến là gì?

A. Vùng đất to lớn của nông dân .B. Vùng đất to lớn của lãnh chúa phong kiến .C. Vùng đất to lớn của lãnh chúa và nông nô .D. Vùng đất to lớn của những tướng lĩnh quân sự chiến lược .

3/ Kinh tế của lãnh đại mang tính chất gì?

A. Buôn bán trao đổi với lãnh địa khác .B. Tự cung, tự cấp .C. Phụ thuộc vào thành thị .D. Nông dân vừa làm ruộng, vừa làm thêm một nghề thủ công bằng tay .

4/ Hai giai cấp mới hình thành trong xã hội phong kiến châu Âu thế kỉ XV – XVI là:

A. Địa chủ và nông dân .B. Lãnh chúa và nông nô .C. Tư sản và vô sản .D. Công nhân và nông dân .

5/ Hệ quả của cải cách tôn giáo là:

A. Thủ tiêu được tôn giáo cũ .B. Ki-tô giáo bị chia làm hai phái : Cựu giáo và Tân giáo ( tôn giáo cải cách )C. Hình thành một tôn giáo trọn vẹn mới .D. Chế độ phong kiến bị lật đổ .

6/ Tần Thủy Hoàng đã thống nhất Trung Quốc vào năm nào?

A.  Năm 221 TCN

B. Năm 222 TCNC. Năm 231 TCND. Năm 232 TCN

7/ Hệ tư tưởng thống trị xã hội phong kiến là:

A. Phật giáo .B. Nho giáoC. Thiên Chúa giáo .D. Hồi giáo .

8/ Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào cuối câu sau:      

1. Công cụ lao động bằng sắt khởi đầu Open ở Trung Quốc dưới thời Tần ( thế kỉ III TCN )2. Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành vào thời Tần và được xác lập vào thời Hán .3. Dưới thời Đường, Trung Quốc đã trở thành một vương quốc phong kiến cường thịnh nhất châu Á .4. Người Trung Quốc đã có nhiều ý tưởng quan trọng như la bàn, thuốc súng, giấy, kĩ thuật in, …5. Bộ Sử kí của Tư Mã Thiên Là tác phẩm sử học nổi tiếng của Trung Quốc có từ thời Đường .

9/ Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á phát triển thịnh vượng vào thời gian nào?

A. Từ thế kỉ X đến thế kỉ XIII .B. Từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XIV .C. Từ nửa sau thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII .D. Từ nửa sau thế kỉ XVIII .

10/ Những công trình kiến trúc của Ấn Độ chịu ảnh hưởng lớn nhất của tôn giáo nào?

A. Hồi giáo .

B.  Hin đu giáo và Phật giáo.

C. Bà La Môn giáo .D. Ấn Độ giáo .Gấp ạ