articlewriting1 1

Cặp lực và phản lực trong định luật III niutơn?

Học tập

Câu hỏi:

Cặp lực và phản lực trong định luật III niutơn?

A.Bằng nhau về độ lớn nhưng không cùng giá
B.Tác dụng vào hai vật khác nhau

C.Không bằng nhau về độ lớn

D.Tác dụng vào cùng một vật

Đáp án đúng B.

Cặp lực và phản lực trong định luật III niutơn là công dụng vào hai vật khác nhau, khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tính năng trở lại vật A một lực, hai lực này là hai lực trực đối, một trong hai lực tương tác giữa hai vật gọi là lực công dụng còn lực kia gọi là phản lực .

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là B

– Định luật I – Niu tơn : Nếu một vật không chịu công dụng của lực nào hoặc chịu công dụng của những lực có hợp lực bằng không, thì nó giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc hoạt động thẳng đều .
Quán tính : Là đặc thù vật lý gắn liền với mọi vật hoạt động, nó có khuynh hướng bảo toàn tốc độ của vật cả về hướng và độ lớn .
– Biểu hiện của quán tính
+ Xu hướng giữ nguyên trạng thái đứng yên ta nói vật có “ tính ì ”
+ Xu hướng giữ nguyên trạng thái hoạt động ta nói vật hoạt động có “ đà ” .
Hệ quy chiếu quán tính
+ Là hệ quy chiếu gắn vào vật mốc đứng yên hoặc hoạt động thẳng đều .

+ Trong hệ quy chiếu quán tính không có lực quán tính.

Hệ quy chiếu phi quán tính : Là hệ quy chiếu gắn vào vật mốc hoạt động có tần suất .
Trong hệ quy chiếu phi quán tính Open lực quán tính
– Sự tương tác giữa những vật : Khi một vật tính năng lên vật khác một lực thì vật đó cũng bị vật kia tính năng ngược trở lại một lực. Ta nói giữa 2 vật có sự tương tác .
– Định luật III Niu tơn : Khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tính năng trở lại vật A một lực. Hai lực này là hai lực trực đối .
– Lực và phản lực
Một trong hai lực tương tác giữa hai vật gọi là lực công dụng còn lực kia gọi là phản lực .
Đặc điểm của lực và phản lực :
+ Lực và phản lực luôn luôn Open ( hoặc mất đi ) đồng thời .
+ Lực và phản lực có cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều .

Hai lực có đặc điểm như vậy gọi là hai lực trực đối.

+ Lực và phản lực không cân đối nhau vì chúng đặt vào hai vật khác nhau .