articlewriting1 1

Giải Bài Tập Vật Lí 9 – Bài 4: Đoạn mạch nối tiếp

Học tập

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây

Giải Bài Tập Vật Lí 9 – Bài 4 : Đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau giúp HS giải bài tập, nâng cao năng lực tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành những khái niệm và định luật vật lí :

Bài C1 (trang 11 SGK Vật Lý 9):Quan sát sơ đồ mạch điện hình 4.1 (SGK), cho biết các điện trở R1, R2 và ampe kế được mắc với nhau như thế nào.

Giải bài tập Vật lý lớp 9 Bai C1 Trang 11 Sgk Vat Ly 9

Lời giải:

R1, R2 và ampe kế được mắc tiếp nối đuôi nhau với nhau .

Bài C2 (trang 11 SGK Vật Lý 9): Hãy chứng minh rằng, đối với đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó:.

Giải bài tập Vật Lý 9 | Để học tốt Vật Lý 9 Bai C2 Trang 11 1

Lời giải:

Trong đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau, cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm .

Giải bài tập Vật Lý 9 | Để học tốt Vật Lý 9 Bai C2 Trang 11 2

Ta có :
Giải bài tập Vật Lý 9 | Để học tốt Vật Lý 9 Bai C2 Trang 11 3, từ hệ thức này suy ra Giải bài tập Vật Lý 9 | Để học tốt Vật Lý 9 Bai C2 Trang 11 4

Bài C3 (trang 12 SGK Vật Lý 9):Hãy chứng minh công thức tính điện trở tương đương Rtđ của đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc nối tiếp là Rtđ = R1 + R2.

, từ hệ thức này suy ra

Lời giải:

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau bằng tổng hai hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần : U = U1 + U2
Ta có : U = U1 + U2 = I1. R1 + I2. R2 = I. ( R1 + R2 ) ( vì I = I1 = I2, đặc thù đoạn mạch mắc tiếp nối đuôi nhau )
Mà U = I.Rtđ → I. ( R1 + R2 ) = I.Rtđ
Chia hai vế cho I ta được Rtđ = R1 + R2 ( đpcm ) .

Bài C4 (trang 12 SGK Vật Lý 9): Cho mạch điện có sơ đồ như hình 4.2 (SGK).

– Khi công tắc K mở, hai đèn có hoạt động không? Vì sao?

– Khi công tắc nguồn K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn có hoạt động giải trí không ? Vì sao ?
– Khi công tắc nguồn K đóng, dây tóc bóng đèn Đ1 bị đứt, đèn Đ2 có hoạt động giải trí không ? Vì sao ?

Giải bài tập Vật lý lớp 9 Bai C4 Trang 12 Sgk Vat Ly 9

Lời giải:

– Khi công tắc nguồn K mở, hai đèn không hoạt động giải trí vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua đèn .
– Khi công tắc nguồn K đóng, cầu chì bị đứt, hai đèn không hoạt động giải trí vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua chúng .
– Khi công tắc nguồn K đóng, dây tóc bóng đèn Đ1 bị đứt thì đèn Đ2 không hoạt động giải trí vì mạch hở, không có dòng điện chạy qua nó .

Bài C5 (trang 13 SGK Vật Lý 9): a) Cho hai điện trở R1 = R2 = 20Ω được mắc như sơ đồ hình 4.3a (SGK)Tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó.

Bài C5 trang 13 sgk Vật Lý 9 | Giải bài tập Vật Lý 9 Bai C5 Trang 13 Sgk Vat Ly 9 1
b ) Mắc thêm R3 = 20 Ω vào đoạn mạch trên ( hình 4.3 b SGK ) thì điện trở tương tự của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu ? So sánh điện trở đó với mỗi điện trở thành phần .

Lời giải:

a ) Vì mạch mắc tiếp nối đuôi nhau nên điện trở tương tự của đoạn mạch là :
RAB = R1 + R2 = 20 + 20 = 2.20 = 40 Ω

b) Theo hình, điện trở R3 được mắc nối tiếp với R2 nên khi đó mạch điện mới gồm 3 điện trở mắc nối tiếp. Do đó, điện trở tương đương mới của đoạn mạch là:

RAC = R1 + R2 + R3 = RAB + R3 = 40 + 20 = 60 Ω
So sánh : RAC > R1, RAC > R2, RAC > R3