Một chiếc khăn trải bàn hình chữ nhật có chiều dài 2m và chiều rộng 1,5m.Ở giữa khăn ngường ta thêu hình trang trí hình thoi có các đường chéo bằng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật .Tính diện

thành viên bibi2010
bibi2010
Gửi lúc : 10 : 24 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 42 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 4

Diện tích khăn trải bàn là:

2×1, 5 = 3 ( mét vuông )Diện tích hình thoi là 🙁 2×1, 5 ) : 2 = 1.5 ( mét vuông )

Báo cáo sai phạm

thuhuyenanchausd đã chọn câu vấn đáp này

thành viên vuducchinh

vuducchinh
Gửi lúc : 10 : 27 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 0 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 0

Diện tích khăn trải bàn là :2 x 1,5 = 3 ( mét vuông )Diện tích hình thoi là 🙁 2 x 1,5 ) : 2 = 1,5 ( mét vuông )Đáp số : Khăn trài bàn : 3 mét vuôngHình thoi : 1,5 mét vuông

Báo cáo sai phạm

thành viên tranphutai2
tranphutai2
Gửi lúc : 10 : 26 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 167 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 37

Diện tích khăn trải bàn là :2×1, 5 = 3 ( mét vuông )Diện tích hình thoi là 🙁 2×1, 5 ) : 2 = 1.5 ( mét vuông )Đáp số : 3 mét vuông ; 1,5 mét vuông

Báo cáo sai phạm

thành viên tuanhvct1
tuanhvct1
Gửi lúc : 10 : 25 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 1 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 0

Diện tích khăn trải bàn là :2×1, 5 = 3 ( mét vuông )Diện tích hình thoi là 🙁 2×1, 5 ) : 2 = 1.5 ( mét vuông )đáp số : 3 ( mét vuông )1.5 ( mét vuông )

Báo cáo sai phạm

thành viên baochau5d
baochau5d
Gửi lúc : 10 : 25 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 15 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 4

Diện tích khăn trải bàn là : 2 x 1,5 = 3 ( mét vuông )Diện tích hình thoi là : 2 x 1,5 : 2 = 1,5 ( mét vuông )Đáp số : 3 mét vuông, 1,5 mét vuông

Báo cáo sai phạm

thành viên phuclocksbk
phuclocksbk
Gửi lúc : 10 : 25 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 315 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 27

vote nha lớp 6

Báo cáo sai phạm

phuclocksbk
Gửi lúc : 10 : 25 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 315 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 27

vote nha lớp 6

Báo cáo sai phạm

phuclocksbk
Gửi lúc : 10 : 25 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 315 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 27

vote nha lớp 6

Báo cáo sai phạm

phuclocksbk
Gửi lúc : 10 : 25 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 315 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 27

vote nha lớp 6

Báo cáo sai phạm

phuclocksbk
Gửi lúc : 10 : 25 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 315 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 27

vote nha lớp 6

Báo cáo sai phạm

phuclocksbk
Gửi lúc : 10 : 25 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 315 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 27

vote nha lớp 6

Báo cáo sai phạm

phuclocksbk
Gửi lúc : 10 : 25 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 315 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 27

vote nha lớp 6

Báo cáo sai phạm

phuclocksbk
Gửi lúc : 10 : 25 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 315 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 27

vote nha lớp 6

Báo cáo sai phạm

phuclocksbk
Gửi lúc : 10 : 25 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 315 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 27

vote nha lớp 6

Báo cáo sai phạm

phuclocksbk
Gửi lúc : 10 : 25 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 315 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 27

vote nha lớp 6

Báo cáo sai phạm

phuclocksbk
Gửi lúc : 10 : 25 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 315 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 27

vote nha lớp 6

Báo cáo sai phạm

phuclocksbk
Gửi lúc : 10 : 25 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 315 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 27

vote nha lớp 6

Báo cáo sai phạm

phuclocksbk
Gửi lúc : 10 : 25 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 315 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 27

vote nha lớp 6

Báo cáo sai phạm

phuclocksbk
Gửi lúc : 10 : 25 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 315 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 27

vote nha lớp 6

Báo cáo sai phạm

phuclocksbk
Gửi lúc : 10 : 25 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 315 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 27

vote nha lớp 6

Báo cáo sai phạm

phuclocksbk
Gửi lúc : 10 : 25 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 315 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 27

vote nha lớp 6

Báo cáo sai phạm

thành viên manhhungthcsvt
manhhungthcsvt
Gửi lúc : 10 : 24 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 61 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 21

diện tích quy hoạnh khăn trải bàn là2×1, 5 = 3 ( mét vuông )diện tích quy hoạnh hình thoi lá1,5 x1, 5 : 2 = 1,125 ( mét vuông )

Báo cáo sai phạm

phuclocksbk
Gửi lúc : 10 : 24 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 315 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 27

vote nha

Báo cáo sai phạm

phuclocksbk
Gửi lúc : 10 : 24 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 315 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 27

vote nha

Báo cáo sai phạm

phuclocksbk

Gửi lúc : 10 : 24 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 315 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 27

vote nha

Báo cáo sai phạm

phuclocksbk
Gửi lúc : 10 : 24 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 315 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 27

vote nha

Báo cáo sai phạm

phuclocksbk
Gửi lúc : 10 : 24 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 315 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 27

vote nha

Báo cáo sai phạm

phuclocksbk
Gửi lúc : 10 : 24 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 315 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 27

vote nha

Báo cáo sai phạm

phuclocksbk
Gửi lúc : 10 : 24 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 315 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 27

vote nha

Báo cáo sai phạm

phuclocksbk
Gửi lúc : 10 : 24 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 315 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 27

vote nha

Báo cáo sai phạm

phuclocksbk
Gửi lúc : 10 : 24 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 315 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 27

vote nha

Báo cáo sai phạm

phuclocksbk
Gửi lúc : 10 : 24 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 315 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 27

vote nha

Báo cáo sai phạm

phuclocksbk
Gửi lúc : 10 : 24 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 315 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 27

vote

Báo cáo sai phạm

phuclocksbk
Gửi lúc : 10 : 24 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 315 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 27

vote

Báo cáo sai phạm

phuclocksbk
Gửi lúc : 10 : 24 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 315 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 27

vote

Báo cáo sai phạm

phuclocksbk
Gửi lúc : 10 : 24 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 315 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 27

vote

Báo cáo sai phạm

phuclocksbk
Gửi lúc : 10 : 24 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 315 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 27

vote

Báo cáo sai phạm

phuclocksbk
Gửi lúc : 10 : 24 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 315 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 27

vote

Báo cáo sai phạm

phuclocksbk
Gửi lúc : 10 : 24 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 315 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 27

vote

Báo cáo sai phạm

phuclocksbk
Gửi lúc : 10 : 24 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 315 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 27

vote nha

Báo cáo sai phạm

phuclocksbk
Gửi lúc : 10 : 24 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 315 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 27

vote nha

Báo cáo sai phạm

phuclocksbk
Gửi lúc : 10 : 24 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 315 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 27

vote nha

Báo cáo sai phạm

phuclocksbk
Gửi lúc : 10 : 24 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 315 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 27

vote nha

Báo cáo sai phạm

phuclocksbk
Gửi lúc : 10 : 24 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 315 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 27

vote nha

Báo cáo sai phạm

phuclocksbk
Gửi lúc : 10 : 24 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 315 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 27

vote nha

Báo cáo sai phạm

phuclocksbk
Gửi lúc : 10 : 24 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 315 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 27

vote nha

Báo cáo sai phạm

phuclocksbk
Gửi lúc : 10 : 24 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 315 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 27

vote nha

Báo cáo sai phạm

baochau5d
Gửi lúc : 10 : 24 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 15 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 4

kt b với tui nha

Báo cáo sai phạm

tranphutai2
Gửi lúc : 10 : 24 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 167 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 37

Diện tích khăn trải bàn là :2×1, 5 = 3 ( mét vuông )Diện tích hình thoi là 🙁 2×1, 5 ) : 2 = 1.5 ( mét vuông )

Báo cáo sai phạm

baochau5d
Gửi lúc : 10 : 23 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 15 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 4

nha bn

Báo cáo sai phạm

baochau5d
Gửi lúc : 10 : 23 28-02-2020

Tổng điểm thông thái: 15 | Điểm thông thái Toán lớp 5: 4

vote mk đc ko

Báo cáo sai phạm

Bài viết liên quan
0964826624