Nghi dinh 29 2013 NC490 CP ngay 08 thang 04 nam 2013

Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2013

Tin tức tổng hợp

Nghị định số 29/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng chế độ đối với cán bộ, công chức.

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 92/2009/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG, MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008 ; Theo đề xuất của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ; nhà nước phát hành Nghị định sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Nghị định số 92/2009 / NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của nhà nước về chức vụ, số lượng, 1 số ít chính sách, chủ trương so với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị xã và những người hoạt động giải trí không chuyên trách ở cấp xã,

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

1. Bổ sung vào cuối Điểm c Khoản 1 Điều 5 như sau:

“ Riêng so với quản trị Hội Cựu chiến binh Nước Ta cấp xã là người đang hưởng chính sách hưu trí, ngoài lương hưu hiện hưởng, hằng tháng được hưởng 100 % mức lương bậc 1 của chức vụ hiện đảm nhiệm theo pháp luật tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 Nghị định này và không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Sau thời hạn đủ 5 năm ( 60 tháng ) xếp bậc 1, nếu hoàn thành xong trách nhiệm được giao và không bị kỷ luật trong suốt thời hạn này thì được hưởng 100 % mức lương bậc 2 của chức vụ đảm nhiệm. ” 2. Bổ sung Khoản 3 b sau Khoản 3 Điều 16 như sau : “ 3 b. Những người đã có thời hạn làm cán bộ cấp xã trước ngày 01 tháng 01 năm 1998, nếu trong thời hạn công tác làm việc này mà đảm nhiệm chức danh có pháp luật tại Nghị định số 09/1998 / NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ Nghị định số 50 / CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 của nhà nước về chính sách sinh hoạt phí so với cán bộ xã, phường, thị xã và được điều động, tuyển dụng vào quân đội nhân dân, công an nhân dân hoặc vào thao tác trong những cơ quan, đơn vị chức năng, doanh nghiệp của nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội thì thời hạn đảm nhiệm chức danh trước ngày 01 tháng 01 năm 1998 nếu chưa được tính hưởng trợ cấp hằng tháng hoặc trợ cấp một lần được tính là thời hạn đã đóng bảo hiểm xã hội ”. 3. Điều 14 được sửa đổi, bổ trợ như sau :

“Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp và chế độ bảo hiểm y tế. Ngân sách trung ương thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả 3% bảo hiểm y tế để chi trả hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã như sau:

Nghi-dinh-29-2013-NĐ-CP-ngay-08-thang-04-nam-2013Nghi-dinh-29-2013-NĐ-CP-ngay-08-thang-04-nam-2013

>>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

>>> Ấn vào đây để tải toàn văn văn bản