articlewriting1 1

Tải Sinh học 11 bài 6: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo) – Lý thuyết, trắc – Tài liệu text

Học tập

Tải Sinh học 11 bài 6: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo) – Lý thuyết, trắc nghiệm môn Sinh học 11

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (67.84 KB, 3 trang )

(1)

Lý thuyết Sinh học 11 bài 6: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

(tiếp theo)

A/ Lý thuyết

III/ Nguồn cung cấp Nitơ tự nhiên cho cây

Nitơ là nguyên tố phổ biến trong tự nhiên, tồn tại chủ yếu trong khơng khí và trong đất.

1/ Nitơ trong khơng khí

– Nitơ phân tử (N2) trong khí quyển chiếm khoảng gần 80%, cây khơng thể hấp thụ được

N2, cịn NO và NO2 trong khí quyển là độc hại với thực vật.

– Các vi sinh vật cố định đạm có enzim nitrơgenaza có khả năng liên kết N2 với hiđrơ →
NH3 thì cây mới đồng hóa được.

2/ Nitơ trong đất

– Nguồn cung cấp chủ yếu nitơ cho cây là đất. Nitơ trong đất tồn tại ở 2 dạng: nitơ vơ cơ
(nitơ khống) và nitơ hữu cơ (trong xác sinh vật).

– Rễ cây chỉ hấp thụ từ đất nitơ vô cơ ở dạng: NH4+ và NO3−.

– Cây không hấp thụ trực tiếp nitơ trong xác sinh vật mà phải nhờ các vi sinh vật trong
đất khống hóa thành: NH4+ và NO3−.

IV/ Q trình chuyển hóa Nitơ và cố định Nitơ trong đất
1/ Quá trình chuyển hóa nitơ trong đất

– Gồm 2 q trình:

+ Q trình amơn hóa: Nitơ hữu cơ dưới tác động của vi khuẩn amơn hóa → NH4+

+ Q trình nitrat hóa: NH4+ dưới tác động của Nitrơsơna → NO2, dưới tác động của

Nitrơbacter → NO3−

– Trong đất cịn xảy ra q trình chuyển hóa nitrat thành nitơ phân tử (NO3− → N2) do các

vi sinh vật kị khí thực hiện, do đó đất phải thống để ngăn chặn việc mất nitơ.

2/ Quá trình cố định nitơ phân tử

– Là quá trình liên kết N2 với H2 → NH3 (trong mơi trường nước NH3 → NH4+).

– Con đường hóa học: xảy ra ở cơng nghiệp.

(2)

( 2 )

+ Nhóm vi sinh vật sống tự do như vi khuẩn lam có nhiều ở ruộng lúa.

+ Nhóm vi sinh vật sống cộng sinh với thực vật như vi khuẩn nốt sần ở rễ cây họ Đậu.

V/ Phân bón với năng suất cây trồng và mơi trường
1/ Bón phân hợp lí và năng suất cây trồng

– Bón phân hợp lí: Đúng lượng, đúng loại, đúng lúc, đúng cách.

2/ Các phương pháp bón phân

– Bón phân qua rễ: bón vào đất (bón lót và bón thúc).

– Bón phân qua lá: phun lên lá (khi trời khơng mưa và nắng khơng gay gắt).

3/ Phân bón và mơi trường

– Bón phân hợp lí sẽ tăng năng suất cây trồng và không gây ô nhiễm môi trường.

B/ Trắc nghiệm

Câu 1: Các dạng nitơ có trong đất và các dạng nitơ mà cây hấp thụ được là:

A. Nitơ hữu cơ trong xác sinh vật (có trong đất) và cây hấp thụ được là nitơ ở dạng khử
NH4+

B. Nitơ vơ cơ trong các muối khống (có trong đất) và cây hấp thu được là nitơ khoáng
(NH3 và NO3–).

C. Nitơ vơ cơ trong các muối khống, nitơ hữu cơ trong xác sinh vật (có trong đất), cây
hấp thụ được là nitơ khống (NH4+ và NO3–).

D. Nitơ vơ cơ trong các muối khoáng và nitơ hữu cơ trong xác sinh vật (xác thực vật,
động vật và vi sinh vật)

Câu 2: Nhận định khơng đúng khi nói về khả năng hấp thụ nitơ của thực vật

A. Nitơ trong NO và NO2 trong khí quyển là độc hại đối với cơ thể thực vật.

B. Thực vật có khả năng hấp thụ nitơ phân tử.

C. Rễ cây chỉ hấp thụ nitơ khoáng từ đất dưới dạng NO3- và NH4+.

D. Cây không thể trực tiếp hấp thụ được nitơ hữu cơ trong xác sinh vật.

Câu 3: Nguồn cung nitơ chủ yếu cho thực vật là

A. Q trình cố định nitơ khí quyển.

(3)

( 3 )

C. Q trình ơxi hố nitơ khơng khí do nhiệt độ cao, áp suất cao.
D. Q trình phân giải prôtêin của các vi sinh vật đất.

Câu 4: Điều kiện để q trình cố định nitơ khí quyển xảy ra là

A. Có vi khuẩn rhizobium, có enzim nitrogenaza, ATP, thực hiện trong điều kiện kị khí.
B. Có enzim nitrogenaza, ATP, lực khử mạnh, thực hiện trong điều kiện kị khí.

C. Có vi khuẩn rhizobium, có enzim nitrogenaza, ATP, thực hiện trong điều kiện hiếu
khí.

D. Có enzim nitrogenaza, ATP, lực khử mạnh, thực hiện trong điều kiện hiếu khí.

Câu 5: Q trình cố định nitơ ở các vi khuẩn cố định nitơ tự do phụ thuộc vào loại enzim

A. Nitrôgenaza.
B. Perôxiđaza.
C. Đêaminaza.
D. Đêcacboxilaza

Câu 1 2 3 4 5

Đáp án C B A B A

—Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Sinh học lớp 11 khác như:
Trắc nghiệm Sinh học 11: