articlewriting1 1

C. Thương nghiệp D. Nông nghiệp Câu 6: Nông nô bị phụ thuộc gì vào lãnh chúa phong kiến? A. Phụ thuộc vào kinh tế C. Phụ thuộc về thân thể B. Phụ thuộc về

Học tập
Câu 6 : Nông nô bị phụ thuộc gì vào lãnh chúa phong kiến ?

A. Phụ thuộc vào kinh tế

C. Phụ thuộc về thân thể

B. Phụ thuộc về chính trị

D. Phụ thuộc vào công việc làm .
Câu 7 : Dưới ách áp bức, bóc lột của lãnh chúa phong kiến, nông nô đã làm gì ?
A. Bò trốn vào rừng
B. Đốt cháy kho tàng của lãnh chúa .

C. Thường xuyên đấu tranh chống lãnh chúa bằng nhiều hình thức khác nhau.

D. Nhẫn nhục chịu đựng .
Câu 8 : Cuộc khời nghĩa Giắc-cơ-ri ở Pháp diễn ra vào năm nào ?

A. 1358

B. 1538
C. 1359
D. 1385
Câu 9 : Khởi nghĩa Oát Tay-lơ nổ ra ở nước nào vào năm 1381 .
A. Pháp
B. I-ta-li-a
C. Đức

D. Anh

Câu 10 : Đặc điểm của quy trình tăng trưởng xã hội phong kiến châu Âu là :

A. Hình thành muộn, phát triển nhanh, ngắn, kết thúc sớm nhường cho cho chủ nghĩa tư bản.

B. Hình thành sớm, tăng trưởng nhanh, kết thúc sớm nhường chỗ cho chủ nghĩa tư bản ,
C. Hình thành muộn, tăng trưởng nhanh, kết thúc muộn .
D. Hình thành sớm, tăng trưởng muộn, kết thúc chậm .

 Câu 11: Xã hội phong kiến châu Âu phát triển trong khoảng thời gian nào?

A. Từ thế kỉ XI đến thế kỉ XIII

C. Từ thế ki XI đến thế kỉ XV

B. Từ thế kỉ XI đến thế kỉ XIV
D. Từ thế kỉ XI đến thế kỉ XVI
Câu 12 : Xã hội phong kiến châu Âu suy vong trong khoảng chừng thời hạn nào ?
A. Thế kỉ VIII – XVI
B. Thế kỉ XIV – XVI

C. Thế kỉ XV -XVI

D. Thế kỉ XVI – XVII
Câu 13 : Cơ sở kinh tế tài chính của xã hội phong kiến châu Âu là gì ?
A. Nghề nông trồng lúa nước .

B. Kinh tế nông nghiệp đóng kín trong các công xã nông thôn.

C. Kinh tế nông nghiệp đóng kín trong những lãnh địa phong kiến .
D. Nghề nông trồng lúa và chăn nuôi gia súc .
Câu 14 : Ở châu Âu từ thế ki XV, khi những vương quốc phong kiến thống nhất, quyền hành tập trung chuyên sâu vào bộ phận nào ?
A. Tập trung vào tay quý tộc
B. Tập trung vào tay những lãnh chúa .

C. Tập trung vào tay vua 

D. Tập trung vào tay cỗ máy quan lại thống
Câu 15 : Giữ độc quyền sản xuất, tiêu thụ mẫu sản phẩm, bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ cho thợ thủ công cùng ngành và đấu tranh chống lại sự áp bức, sách nhiễu của lãnh chuá phong kiến địa phương. Đó là mục tiêu của :

A. Thương hội

B. Phường hội

C. Các xưởng thủ công bằng tay
D. Các công trường thi công bằng tay thủ công .