obj2019051992920559697903077 img2

Quần thể nào sau đây có cấu trúc di truyền chưa cân bằng

Học tập
Quần thể nào sau đây có cấu trúc di truyền không đạt trạng thái cân bằngNội dung chính

 • Quần thể nào sau đây chưa cân bằng?
 • Bài tập trắc nghiệm 60 phút Quần thể ngẫu phối – Di truyền học quần thể, di truyền người và ứng dụng di truyền học – Sinh học 12 – Đề số 3
 • Video liên quan

A. 0, 6 AA + 0, 4 aa = 1

B. 0, 16 aa + 0, 48 Aa + 0,36 AA = 1.

C. AA = 1

D. 0,36 aa + 0,48 Aa + 0, 16 AA= 1

Quần thể nào sau đây chưa cân bằng?

A. 0,04 BB : 0,32 Bb : 0,64 bb .
B. 0,1 BB : 0,4 Bb : 0,5 bb .
C. 0,01 BB : 0,18 Bb : 0,81 bb .
D. 0,09 BB : 0,42 Bb : 0,49 bb
Đáp án và lời giải
Đáp án : B
Lời giải : Phân tích : Quần thể cân bằng nếu có cấu trúc di truyền dạng : p2BB + 2 pq Bb + q2bb = 1 và p + q = 1V ậy quần thể B đang không ở trạng thái cân bằng di truyền Đáp án B
Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử ?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Quần thể ngẫu phối – Di truyền học quần thể, di truyền người và ứng dụng di truyền học – Sinh học 12 – Đề số 3

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Ở một loài thực vật, gen trội A lao lý quả đỏ, alen lặn a pháp luật quả vàng. Một quần thể của loài trên ở trạng thái cân bằng di ruyền có 75 % số cây quả đỏ và 25 % số cây quả vàng. Tần số tương đối của những alen A và a trong quần thể là
 • Ở một quần thể sinh vật, sau nhiều thế hệ sinh sản, thành phần kiểu gen vẫn được duy trì không đổi là 0,36AABB: 0,48AAbb: 0,16aabb. Nhận xét nào sau đây về quần thể này là đúng?

 • Xét 1 gen gồm 2 alen ( A, a ) nằm trên nhiễm sắc thể thường. Tỉ lệ của alen A trong giao tử đực của quần thể bắt đầu là 0,5. Qua ngẫu phối, quần thể F2đạt cân bằng với cấu trúc di truyền là 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa. Tỉ lệ mỗi alen ( A, a ) trong giao tử cái ở quần thể khởi đầu là :
 • Cho những quần thể sinh vật sau đây : ( a ) Quần thể 1 : 1,00 AA : 0,00 Aa : 0,00 aa. ( b ) Quần thể 2 : 0,20 AA : 0,50 Aa : 0,30 aa ( c ) Quần thể 3 : 0,00 AA : 0,00 Aa : 1,00 aa. ( d ) Quần thể 4 : 0,25 AA : 0,50 Aa : 0,25 aa. Có mấy quần thể cân bằng di truyền ?
 • Quần thể nào sau đây đã đạt trạng thái cân bằng di truyền ?
 • Một quần thể người đang cân bằng di truyền có tỉ lệ nhóm máu O là 9 %, tỉ lệ nhóm máu B là 16 %. Một cặp vợ chồng trong quần thể này đều có nhóm máu A dự tính sinh con. Tính theo lí thuyết, Phần Trăm cặp vợ chồng này sinh được người con có nhóm máu A là
 • Một loài động vật, alen trội là trội hoàn toàn, tần số alen pA = 0,3 và qa= 0,7. Cho biết quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền. Có bao nhiêu dự đoán sau đây đúng?

  I. Tỉ lệ thành viên mang alen lặn trong quần thể chiếm 91 % .
  II. Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trong số thành viên mang kiểu hình trội chiếm 9 % .
  III. Lấy ngẫu nhiên một thành viên trội trong quần thể thì Phần Trăm gặp thành viên mang alen lặn chiếm 13/17 .
  VI. Nếu cho những thành viên trội trong quần thể giao phối ngẫu nhiên thì phải sau 2 thế hệ mới cân bằng di truyền .

 • Ở người, tính trạng thuận tay là do một locus trên NST thường chi phối, alen A quy định thuận tay phải là trội hoàn toàn so với alen a quy định thuận tay trái. Ở một quần thể người, người ta nhận thấy có 16% dân số thuận tay trái, nếu quần thể này cân bằng di truyền về locus nghiên cứu thì xác suất để một cặp vợ chồng đều thuận tay phải trong quần thể nói trên sinh ra hai đứa con đều thuận tay phải là bao nhiêu?

 • Một loài thực vật giao phấn, xét một gen có hai alen, alen A lao lý hoa đỏ trội không trọn vẹn so với alen a lao lý hoa trắng, thể dị hợp về cặp gen này cho hoa hồng. Quần thể nào sau đây của loài trên đang ở trạng thái cân bằng di truyền ?
 • Gen qui định màu lông ở một loài động vật hoang dã có ba alen trội lặn trọn vẹn được xếp theo thứ tự sau : A > A1 > a, trong đó A qui định màu lông đen, A1 : lông xám, a : lông trắng. Một quần thể động vật hoang dã trên ở trạng thái cân bằng di truyền có tỉ lệ những kiểu hình : 0,51 đen : 0,24 xám : 0,25 trắng sẽ có tỉ lệ alen A1 là :
 • Trong một quần thể thực vật giao phấn, xét một locut có 2 alen, alen A pháp luật thân cao trội trọn vẹn so với alen a lao lý thân thấp. Quần thể bắt đầu ( P. ) có kiểu hình 75 % cây thân cao : 25 % cây thân thấp. Sau 3 thế hệ ngẫu phối và không chịu tác động ảnh hưởng của những tác nhân tiến hoá, kiểu hình thân thấp ở thế hệ F3 chiếm tỷ suất 9 %. Tính theo kim chỉ nan, thành phần kiểu gen của quần thể P. là :
 • Ở một loài ngẫu phối, thế hệ xuất phát có 100 thành viên trong đó có 64 con cháu có kiểu gen AA, 32 con cháu có kiểu gen Aa, 4 con đực có kiểu gen aa Ở thế hệ F2 tỉ lệ kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ :
 • Ở ruồi giấm, alen A lao lý thân xám trội so với alen a pháp luật thân đen. Một quần thể ruồi giấm có cấu trúc di truyền là 0,1 AA : 0,4 Aa : 0,5 aa. Loại bỏ những thành viên có kiểu hình thân đen rồi cho những thành viên còn lại thực thi ngẫu phối thì thành phần kiểu gen của quần thể sau ngẫu phối là :
 • Trong điều kiện kèm theo không xảy ra đột biến, size quần thể đủ lớn, không có di nhập gen và dịch chuyển di truyền, sức sống và năng lực sinh sản của những thành viên trong quần thể như nhau. Nhận định nào sau đây về di truyền quần thể là khôngđúng ?
 • Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh sự :
 • Lai ruồi cái cánh thường, mắt đỏ với ruồi đực cánh xoăn, mắt trắng. F1 được 100 % cánh thường, mắt đỏ. F1 ngẫu phối được F2 với tỷ suất như sau : Nhận định nào sau đây đúng cho trường hợp trên ?
 • Trạng thái cân bằng của quần thể được bảo vệ bởi yếu tố nào ?
 • Ở người, một gen trên NST thường có hai alen : alen A pháp luật thuận tay phải trội trọn vẹn so với alen a pháp luật thuận tay trái. Một quần thể người đang ở trạng thái cân bằng di truyền có 64 % số người thuận tay phải. Một người phụ nữ thuận tay trái kết hôn với một người đàn ông thuận tay phải thuộc quần thể này. Xác suất để người con đầu lòng của cặp vợ chồng này thuận tay phải là
 • Quần thể nào sau đây chưa cân bằng ?
 • Một quần thể ngẫu phối P. ở trạng thái cân bằng di truyền, xét 1 gen có 2 alen ; A lao lý hoa đỏ, a lao lý hoa trắng. Chọn ngẫu nhiên cây hoa đỏ từ quần thể P. đem tự thụ phấn thì thấy rằng cứ 2000 cây con thì có 125 cây là biến dị tổng hợp. Tỉ lệ cây hoa đỏ có kiểu gen dị hợp tử trong quần thể P. là
 • Ở người, xét một gen trên NST thường có 2 alen : alen A pháp luật thuận tay phải trội trọn vẹn so với alen a pháp luật thuận tay trái. Một quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền có 64 % số người thuận tay phải. Một người phụ nữ thuận tay trái kết hôn với một người đàn ông thuận tay phải thuộc quần thể này. Xác suất để người con đầu lòng của cặp vợ chồng này thuận tay phải là :
 • Một quần thể người ở trạng thái cân bằng, người có nhóm máu O chiếm tỷ suất 48,35 %, nhóm máu B chiếm tỉ lệ 27,94 %, nhóm máu A chiếm tỉ lệ 19,46 %, còn lại là nhóm máu AB. Tần số tương đối của những alen IA, IB và IOtrong quần thể này là :
 • Giả sử ở thế hệ xuất phát (P) của một quần thể ngẫu phối có tần số các kiểu gen là 0,64AA: 0,32Aa: 0,04aa.Biết rằng alen A trội hoàn toàn so với alen a.Theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

 • Một quần thể có cấu trúc như sau P:17,34% AA; 59,32% Aa; 23,34%aa. Trong quần thể trên, sau khi xảy ra 3 thế hệ giao phối ngẫu nhiên thì kết quả nào sau đây không xuất hiện ở F3?

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Đâu không phải là nội dung của pháp luật về phát triển bền vững của xã hội?

Video liên quan