articlewriting1 1

Quy trình trồng rừng bằng cây con rễ trần gồm mấy bước? A. 4 . B. 5. C. 6. D. 7. – Hoc24

Học tập

Câu 12: Quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu gồm mấy bước?

A. 4B. 5 .

C. 6.

D. 7 .

Câu 13: Thứ tự đúng của quy trình trồng cây con rễ trần là:

A. Tạo lỗ trong hố đất → Đặt cây vào lỗ trong hố → Nén đất → Lấp đất kín gốc cây → Vun gốc .B. Tạo lỗ trong hố đất → Đặt cây vào lỗ trong hố → Lấp đất kín gốc cây → Nén đất → Vun gốc .C. Tạo lỗ trong hố đất → Nén đất → Lấp đất kín gốc cây → Đặt cây vào lỗ trong hố → Vun gốc .D. Tạo lỗ trong hố đất → Lấp đất kín gốc cây → Đặt cây vào lỗ trong hố → Nén đất → Vun gốc .

Câu 14: Khi tạo lỗ trong hố đất để trồng cây con có bầu, độ sâu của hố đất có yêu cầu gì?

A. Phải lớn hơn chiều cao bầu đất .B. Phải nhỏ hơn chiều cao bầu đất .C. Phải đúng bằng chiều cao bầu đất .D. Tất cả đều đúng .

Câu 15: Sau khi trồng cây gây rừng từ 1-3 tháng, thời gian chăm sóc cây là:

A. 3 năm .B. 4 năm .C. 5 năm .D. 6 năm .

Câu 16: Số lần cần chăm sóc cây rừng sau khi trồng ở năm thứ nhất và năm thứ hai là:

A. 1 – 2 lần mỗi năm .B. 2 – 3 lần mỗi năm .C. 3 – 4 lần mỗi năm .D. 4 – 5 lần mỗi năm .

Câu 17: Số lần cần chăm sóc cây rừng sau khi trồng ở năm thứ ba và năm thứ tư là:

A. 1 – 2 lần mỗi năm .B. 2 – 3 lần mỗi năm .C. 3 – 4 lần mỗi năm .D. 4 – 5 lần mỗi năm .

Câu 18: Trong tỉa và dặm cây, nếu hố có nhiều cây ta phải:

A. Bón thêm phân để nuôi nhiều cây .B. Nhổ hết đi trồng lại cây mới .C. Chỉ để lại 2 – 3 cây .D. Chỉ để lại 1 cây .

Câu 19: Trong tỉa và dặm cây, nếu hố có cây chết ta phải:

A. Không trồng cây vào hố đó nữa .B. Trồng bổ trợ loài cây khác .C. Trồng bổ trợ cây cùng tuổi .D. Trồng bổ trợ cây đã trưởng thành .

Câu 20: Lượng cây chặt hạ trong Khai thác trắng là:

A. Chặt hàng loạt cây rừng trong 3 – 4 lần khai thác .B. Chặt hàng loạt cây rừng trong 1 – 2 lần khai thác .C. Chặt hàng loạt cây rừng trong 1 lần khai thác .D. Chặt tinh lọc cây rừng đã già, sức sống kém .

Câu 21: Thời gian chặt hạ trong Khai thác chọn là:

A. Kéo dài 5 – 10 năm.

B. Kéo dài 2 – 3 năm .C. Trong mùa khai thác gỗ ( < 1 năm ) .D. Không hạn chế thời hạn .