Mẫu hợp đồng thuê nhà kinh doanh mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

… … …., ngày …. tháng …. năm … .

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ KINH DOANH

Số: …../…../Hợp đồng thuê nhà

Hôm nay, ngày … … … tháng … … .. năm … … .., Tại … …… … … … … … … ..Chúng tôi gồm có :

BÊN CHO THUÊ (BÊN A):……………………………………………………

Ông / bà : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Sinh ngày : … … … … … … … … ..CMND / CCCD số : … … … … … … …. Ngày cấp : … … … … … Nơi cấp : … … … … ..Địa chỉ thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Số thông tin tài khoản : … … … … … … … … … … … … … … mở tại ngân hàng nhà nước : … … … … … … … .Là chủ sở hữu nhà ở theo Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà số : … … .

BÊN THUÊ (BÊN B):……………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Mã số doanh nghiệp : … … … … … cấp ngày : … … … …. nơi cấp : … … … … … … ..Ông / bà : … … … … … … … … … là đại diện thay mặt theo pháp lý sinh ngày : … … … … ..CMND / CCCD số : … … … … … … Ngày cấp : … … … … Nơi cấp : … … … … … … … .Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Điện thoại : … … … … … … … … … … … …. Fax : … … … … … … … … … … … … ..Hai bên cùng thỏa thuận hợp tác ký hợp đồng thuê nhà kinh doanh với những nội dung sau :

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

1.1. Đối tượng của hợp đồng này là ngôi nhà số : … … … … … … … … … .Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Tổng diện tích quy hoạnh sử dụng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. mét vuôngTrang thiết bị hầu hết gắn liền với nhà ( nếu có ) : … … … … … … … … … .1.2. Các tình hình khác gồm có : … … … … … … … … … … … … … … … … …

ĐIỀU 2. GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Giá cho thuê nhà tại là … … … … … … đồng / tháng ( Bằng chữ : … … … … … … … … … …. )Giá cho thuê này đã gồm có những ngân sách về quản trị, bảo dưỡng và quản lý và vận hành nhà ở .2.2. Các ngân sách sử dụng nước, điện, điện thoại cảm ứng và những dịch vụ khác do bên B thanh toán giao dịch cho bên phân phối nước, điện, điện thoại thông minh và những cơ quan quản lý dịch vụ .2.3. Phương thức giao dịch thanh toán : Tiền mặt hoặc giao dịch chuyển tiền, trả tiền vào ngày … … …. hàng tháng .

ĐIỀU 3. THỜI HẠN THUÊ VÀ THỜI ĐIỂM GIAO NHẬN NHÀ Ở

3.1. Thời hạn thuê ngôi nhà nêu trên là … … … … …. Kể từ ngày … … … …. tháng … … …. năm … … … ..3.2. Thời điểm giao nhận nhà tại là ngày … … .. tháng … … .. năm … … … …

ĐIỀU 4. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

4.1. Nghĩa vụ của bên A :Giao nhà tại và trang thiết bị gắn liền với nhà tại ( nếu có ) cho bên B theo đúng hợp đồng ;Tạo điều kiện kèm theo cho bên B sử dụng thuận tiện diện tích quy hoạnh thuê ;Bảo dưỡng, thay thế sửa chữa nhà theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận hợp tác ; nếu bên A không bảo trì, thay thế sửa chữa nhà mà gây thiệt hại cho bên B, thì phải bồi thường ;Nộp những khoản thuế về nhà và đất ( nếu có ) ;Xuất hoá đơn giá trị ngày càng tăng theo nhu yếu của bên thuê ( nếu có ) ;Bảo đảm cho bên B sử dụng không thay đổi nhà trong thời hạn thuê ;4.2. Quyền của bên A :Đơn phương chấm hết triển khai hợp đồng thuê nhà kinh doanh nhưng phải báo cho bên B biết trước tối thiểu 30 ngày nếu không có thỏa thuận hợp tác khác và nhu yếu bồi thường thiệt hại nếu bên B ;Yêu cầu bên B trả đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn như đã thỏa thuận hợp tác ;Sử dụng nhà không đúng mục tiêu thuê như đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng ;Không trả tiền thuê nhà liên tục trong ba tháng trở lên mà không có nguyên do chính đáng ;Bên B quy đổi, cho mượn, cho thuê lại nhà ở đang thuê mà không có sự chấp thuận đồng ý của bên A ;

Bên B tự ý đục phá, cơi nới, cải tạo, phá dỡ nhà ở đang thuê;

Yêu cầu bên B có nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc sửa chữa thay thế phần hư hỏng, bồi thường thiệt hại do lỗi của bên B gây ra khi kết thúc hợp đồng .

ĐIỀU 5. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

5.1. Nghĩa vụ của bên B :Trả tiền điện, nước, điện thoại thông minh, vệ sinh và những ngân sách phát sinh khác trong thời hạn thuê nhà ;Giao lại nhà cho bên A trong những trường hợp chấm hết hợp đồng lao lý tại hợp đồng thuê nhà kinh doanh này ;Sử dụng nhà đúng mục tiêu đã thỏa thuận hợp tác, giữ gìn nhà ở và có nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc thay thế sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra ;Trả đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn đã thỏa thuận hợp tác ;Không được chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng thuê nhà hoặc cho người khác thuê lại trừ trường hợp được bên A chấp thuận đồng ý bằng văn bản ;Chấp hành những lao lý về giữ gìn vệ sinh môi trường tự nhiên và bảo mật an ninh trật tự trong khu vực cư trú ;Chấp hành không thiếu những pháp luật về quản trị sử dụng ;Trả nhà cho bên A theo đúng thỏa thuận hợp tác .5.2. Quyền của bên B :Được cho thuê lại nhà đang thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý chấp thuận bằng văn bản ;Được liên tục thuê theo những điều kiện kèm theo đã thỏa thuận hợp tác với bên A trong trường hợp biến hóa chủ sở hữu nhà ;Nhận nhà ở và trang thiết bị gắn liền ( nếu có ) theo đúng thoả thuận ;Không sửa chữa thay thế nhà ở khi có hư hỏng nặng mặc dầu bên B đã nhu yếu bằng văn bản ;Được ưu tiên ký hợp đồng thuê nhà kinh doanh tiếp, nếu đã hết hạn thuê mà nhà vẫn dùng để cho thuê ;Quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế do quyền lợi của người thứ ba ;Yêu cầu bên A sửa chữa thay thế nhà đang cho thuê trong trường hợp nhà bị hư hỏng nặng ;Tăng giá thuê nhà ở bất hài hòa và hợp lý hoặc tăng giá thuê mà không thông tin cho bên thuê nhà ở biết trước theo thỏa thuận hợp tác .

ĐIỀU 6. QUYỀN TIẾP TỤC THUÊ NHÀ

Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chết mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên B được liên tục thuê đến hết hạn hợp đồng thuê nhà kinh doanh. Người thừa kế có nghĩa vụ và trách nhiệm liên tục thực thi hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó. Trừ trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác khác .Trường hợp chủ sở hữu không có người thừa kế hợp pháp theo pháp luật pháp lý thì nhà ở đó thuộc quyền sở hữu của Nhà nước và người đang thuê nhà ở sẽ liên tục được thuê theo lao lý về quản trị, sử dụng nhà ở thuộc chiếm hữu nhà nước .Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chuyển quyền chiếm hữu nhà ở đang cho thuê cho người khác mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên B vẫn liên tục thuê đến hết hạn hợp đồng ; chủ sở hữu nhà ở mới có nghĩa vụ và trách nhiệm liên tục thực thi hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó. Trừ trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác khác .

ĐIỀU 7. TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Trong quy trình triển khai hợp đồng thuê nhà kinh doanh mà có phát sinh tranh chấp, những bên cùng nhau thương lượng xử lý. Trong trường hợp không tự xử lý được, phải triển khai bằng cách hòa giải. Nếu hòa giải không thành thì đưa ra Tòa án có thẩm quyền theo pháp luật của pháp lý .

ĐIỀU 8. CÁC THỎA THUẬN KHÁC

8.1. Việc sửa đổi, bổ trợ hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản và có chữ ký của hai bên .8.2. Hợp đồng thuê nhà này sẽ chỉ chấm hết trong những trường hợp sau :Khi hết thời hạn mà không có thoả thuận gia hạn hợp đồng thuê theo lao lý tại Điều 3.1 hợp đồng này ;Tài sản thuê bị phá huỷ và trọn vẹn không hề sử dụng được ;Trong trường hợp Bên Thuê vi phạm hợp đồng theo khoản c điều 4.2 hợp đồng thuê nhà kinh doanh này ;Bên thuê bị phá sản ;Trong trường hợp bất khả kháng theo pháp luật của pháp lý .

ĐIỀU 9. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những lời cùng cam kết sau đây :1. Đã khai đúng thực sự và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng mực của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này .2. Thực hiện đúng và không thiếu toàn bộ những thỏa thuận hợp tác đã ghi trong hợp đồng này ; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba ( nếu có ) .3. Trong quy trình triển khai nếu phát hiện thấy những yếu tố cần thoả thuận thì hai bên hoàn toàn có thể lập thêm Phụ lục hợp đồng. Nội dung Phụ lục Hợp đồng có giá trị pháp lý như hợp đồng chính .4. Hợp đồng này có giá trị kể từ ngày hai bên ký kết ( trường hợp là cá thể cho thuê nhà ở từ 06 tháng trở lên thì Hợp đồng có hiệu lực hiện hành kể từ ngày Hợp đồng thuê nhà kinh doanh được công chứng hoặc xác nhận ). / .

ĐIỀU 10. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền lợi hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng ( xác nhận ) này, sau khi đã được nghe lời lý giải của người có thẩm quyền công chứng hoặc xác nhận dưới đây .2. Hai bên đã đọc, đã hiểu và đồng ý chấp thuận toàn bộ những lao lý ghi trong hợp đồng này .Hợp đồng thuê nhà kinh doanh được lập thành … … …. ( … … … .. ) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau .

Bên thuê

( Ký, ghi rõ họ tên )

                     Bên cho thuê

( Ký, ghi rõ họ tên )

Bài viết liên quan
0964826624