unit 1 hinh 43 ta 11 m

Hướng dẫn giải Unit 1: The generation gap trang 6 sgk Tiếng Anh 11 tập 1

Học tập
Hướng dẫn giải Unit 1 : The generation gap trang 6 sgk Tiếng Anh 11 tập 1 gồm có rất đầy đủ nội dung bài học kinh nghiệm kèm câu vấn đáp ( gợi ý vấn đáp ), phần dịch nghĩa của những câu hỏi, bài tập có trong sách giáo tiếng anh 11 tập 1 ( sách học viên ) với 4 kĩ năng đọc ( reading ), viết ( writting ), nghe ( listening ), nói ( speaking ) cùng cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, communication, culture, looking back, project, … để giúp những em học tốt môn tiếng Anh lớp 11, luyện thi THPT Quốc gia .

Unit 1: The generation gap – Khoảng cách thế hệ

Vocabulary (Phần Từ vựng)

1. afford /əˈfɔːd/(v): có khả năng chi trả

2. attitude / ˈætɪtjuːd / ( n ) : thái độ
3. bless / bles / ( v ) : cầu nguyện
4. brand name / ˈbrænd neɪm / ( n.phr ) : hàng hiệu cao cấp
5. browse / braʊz / ( v ) : tìm kiếm thông tin trên mạng
6. burden / ˈbɜːdn / ( n ) : gánh nặng
7. casual / ˈkæʒuəl / ( a ) : thường, thông thường, thường thì
8. change one’s mind / tʃeɪndʒ – maɪnd / ( idm ) : đổi khác quan điểm
9. childcare / ˈtʃaɪldkeə ( r ) / ( n ) : việc chăm nom con cháu
10. comfortable / ˈkʌmftəbl / ( a ) : tự do, dễ chịu và thoải mái
11. compassion / kəmˈpæʃn / ( n ) : lòng thương, lòng trắc ẩn
12. conflict / ˈkɒnflɪkt / ( n ) : xung đột
13. conservative / kənˈsɜːvətɪv / ( a ) : bảo thủ
14. control / kənˈtrəʊl / ( v ) : trấn áp
15. curfew / ˈkɜːfjuː / ( n ) : hạn thời hạn về nhà, lệnh giới nghiêm
16. current / ˈkʌrənt / ( a ) : ngày này, lúc bấy giờ
17. disapproval / ˌdɪsəˈpruːvl / ( n ) : sự không đống ý, phản đối18. dye / daɪ / ( v ) : nhuộm
19. elegant / ˈelɪɡənt / ( a ) : lịch sự, thanh nhã
20. experienced / ɪkˈspɪəriənst / ( a ) : có kinh nghiệm tay nghề
21. extended family / ɪkˌstendɪd ˈfæməli / ( n. p ) : mái ấm gia đình đa thế hệ
22. extracurricular / ˌekstrə kəˈrɪkjələ ( r ) / ( a ) : ngoại khóa, thuộc về ngoại khóa
23. fashionable / ˈfæʃnəbl / ( a ) : thời trang, hợp mốt
24. financial / faɪˈnænʃl / ( a ) : thuộc về kinh tế tài chính
25. flashy / ˈflæʃi / ( a ) : diện, hào nhoáng
26. follow in one’s footstep : theo bước, nối bước
27. forbid / fəˈbɪd / ( v ) : cấm, ngăn cấm
28. force / fɔːs / ( v ) : bắt buộc, buộc phải
29. frustrating / frʌˈstreɪtɪŋ / ( a ) : gây không dễ chịu, bực mình
30. generation gap / dəˌdʒenəˈreɪʃn ɡæp / ( n. p ) : khoảng cách giữa những thế hệ
31. hairstyle / ˈheəstaɪl / ( n ) : kiểu tóc
32. impose / ɪmˈpəʊz / ( v ) on somebody : áp đặt lên ai đó
33. interact / ˌɪntərˈækt / ( v ) : tương tác, tiếp xúc
34. judge / dʒʌdʒ / ( v ) : phán xét, nhìn nhận
35. junk food / ˈdʒʌŋk fuːd / ( n. p ) : đồ ăn vặt
36. mature / məˈtʃʊə ( r ) / ( a ) : trưởng thành, chín chắn
37. multi-generational / ˌmʌlti – ˌdʒenəˈreɪʃənl / ( a ) : đa thế hệ, nhiều thế hệ
38. norm / nɔːm / ( n ) : sự chuẩn mực
39. nuclear family / ˌnjuːkliəˈfæməli / ( n. p ) : mái ấm gia đình hạt nhân
40. obey / əˈbeɪ / ( v ) : vâng lời, tuân theo
41. objection / əbˈdʒekʃn / ( n ) : sự phản đối, phản kháng
42. open – minded / ˌəʊpən ˈmaɪndɪd / ( a ) : thoáng, cởi mở
43. outweigh / ˌaʊtˈweɪ / ( v ) : vượt hơn hẳn, nhiều hơn
44. pierce / pɪəs / ( v ) : xâu khuyên ( tai, mũi, … )
45. prayer / preə ( r ) / ( n ) : lời cầu nguyện, lời thỉnh cầu
46. pressure / ˈpreʃə ( r ) / ( n ) : áp lực đè nén, sự thúc bách
47. privacy / ˈprɪvəsi / ( n ) : sự riêng tư
48. relaxation / ˌriːlækˈseɪʃn / ( n ) : sự nghỉ ngơi, vui chơi
49. respect / rɪˈspekt / ( v ) : tôn trọng
50. respectful / rɪˈspektfl / ( a ) : có thái độ tôn trọng
51. responsible / rɪˈspɒnsəbl / ( a ) : có nghĩa vụ và trách nhiệm
52. right / raɪt / ( n ) : quyền, quyền lợi và nghĩa vụ
53. rude / ruːd / ( a ) : thô lỗ, lố lăng
54. sibling / ˈsɪblɪŋ / ( n ) : anh / chị / em ruột
55. skinny ( of clothes ) / ˈskɪni / ( a ) : bó sát, ôm sát
56. soft drink / ˌsɒft ˈdrɪŋk / ( n.phr ) : nước ngọt, nước uống có gas
57. spit / spɪt / ( v ) : khạc nhổ
58. state-owned / ˌsteɪt – / əʊnd / ( adj ) : thuộc về nhà nước
59. studious ( a ) : cần mẫn, siêng năng
60. stuff / stʌf / ( n ) : thứ, món, đồ
61. swear / sweə ( r ) / ( v ) : thề, chửi thề
62. table manners / ˈteɪbl mænəz / ( n. p ) : cung cách
63. taste / teɪst / ( n ) in : thị hiếu về
64. tight / taɪt / ( a ) : bó sát, ôm sát
65. trend / trend / ( n ) : xu thế, xu thế
66. upset / ʌpˈset / ( a ) : không vui, buồn chán, lo ngại, bồn chồn
67. value / ˈvæljuː / ( n ) : giá trị
68. viewpoint / ˈvjuːpɔɪnt / ( n ) : quan điểm
69. work out ( phr. v ) : tìm ra

GETTING STARTED trang 6 sgk Tiếng Anh 11 tập 1

Our families

1. Listen and read

unit 1 hinh 1 ta 11 m

Tạm dịch:

Sam: Cuối tuần nào bạn cũng về thăm ông bà mình chứ?

Ann: Ừ, nhưng chỉ thăm ông bà ngoại mình thôi. Bạn thấy đấy, mình sống trong một gia đình đông người với ông bà nội và cả gia đình chú mình nữa.

Sam: Mình hiểu rồi. Bạn là một thành viên của một gia đình đa thế hệ. Chắc chắn là bạn vui hơn mình rồi. Mình sống trong một gia đình hạt nhân chỉ có bố mẹ và em trai mình thôi

Ann: Đúng vậy. Mình nghĩ là bổ mẹ bạn may mắn hơn những người khác vì họ không phải lo lắng về việc chăm sóc con cái. Chị mình và mình còn phải học rất nhiều kỹ năng chăm sóc gia đình từ bà mình đấy.

Sam: Vậy có phải là có rất nhiều vấn đề giữa các thế hệ trong gia đình bạn phải không?

Ann: Bạn muốn nói đến khoảng cách giữa các thế hệ? Đúng vậy đấy. Bà mình có những cách nghĩ riêng về mọi việc chẳng hạn như kiểu tóc, ngoại hình, cung cách. Bà mình cho rằng phụ nữ phái làm hết việc nhà trong khi ba mẹ mình lại cho rằng các thành viên trong gia đình phải cùng nhau chia sẻ việc nhà.

Sam:Thế còn ông bạn nghĩ thế nào?

Ann:Ông mình là người bảo thủ nhất nhà. Ông mình cho rằng mình phải có việc làm ờ cơ quan nhà nước sau khi tốt nghiệp đại học. Ông còn nói mình phải đi theo con đường của ông.

Sam: Ồ vậy à? Thế ba mẹ bạn có cùng quan điểm với ông bạn không?

Ann: Không. Ba mẹ mình thoáng hơn. Ba mẹ chỉ khuyên mình chứ không áp đặt quyết định của ba mẹ lên chúng mình.

Sam: Bạn nói thế có nghĩa là không có khoảng cách giữa bạn và ba mẹ bạn phải không?

Ann: Ừ. Đôi lúc cũng có xung đột xảy ra, nhưng cả nhà mình ngồi lại với nhau và thảo luận. Cả gia đình mình đều cho rằng chúng mình cần hiểu nhau hơn.

Sam: Bạn thật là may mắn. Chắc hẳn bạn rất vui khi có được mối quan hộ tuyệt vời như thể với ba mẹ mình.

Ann: Cám ơn bạn.

2. Read the conversation again. Arc the following sentences true (T) or false (F)?

( Hãy đọc lại đoạn hội thoại. Những câu dưới đây đúng hay sai ? )

unit 1 hinh 2 ta 11 m

Answer: (Trả lời)

1. F 2. F 3. T 4. F 5. T

Tạm dịch:

1. Sam là một phần của một mái ấm gia đình mở .
2. Ann là một phần của một mái ấm gia đình nhỏ .
3. Ông bà của Ann chăm nom cháu của họ .
4. Bà của Ann nghĩ rằng toàn bộ những thành viên trong mái ấm gia đình nên san sẻ việc làm nhà .
5. Ông nội của Ann muốn cô ấy làm việc làm tựa như và những thứ trong đời sống như ông đã làm .

3. Complete the following definitions, using the highlighted compound nouns in the conversation.

( Dùng những danh từ kép trong đoạn hội thoại để triển khai xong những định nghĩa dưới đây. )

unit 1 hinh 3 ta 11 m

Answer: (Trả lời)

1. A nuclcar family 2. Childcare 3. A generation gap
4. Table manners 5. A viewpoint 6. An extended family

Tạm dịch:

1. Một mái ấm gia đình nhỏ là một mái ấm gia đình gồm có cha mẹ và con cháu .
2. Chăm sóc trẻ nhỏ là sự chăm sóc những đứa trẻ, đặc biệt quan trọng là trong khi cha mẹ chúng đi làm .
3. Khoảng cách thế hệ là sự độc lạ về thái độ hoặc hành vi giữa những nhóm tuổi trẻ và lứa tuổi lớn hơn, hoàn toàn có thể gây ra sự thiếu hiểu biết .
4. Phép tắc nhà hàng trên bàn là những quy tắc mà thường được gật đầu trong khi mọi người đang ăn ở bàn .
5. Quan điểm là quan điểm của một người về chủ thể .
6. Một mái ấm gia đình lớn là một mái ấm gia đình lớn gồm có không chỉ cha mẹ và con cháu, mà còn cả ông bà, chú bác, bác dì và bạn bè họ, tổng thể đều sống dưới cùng một mái nhà .

4. Find other compound nouns in the conversation. Use a dictionary to look up their meanings, if necessary.

( Hãy tìm những danh từ kép khác trong đoạn hội thoại. Sử dụng từ điển để tra nghĩa của từ nếu thấy thiết yếu. )

Answer: (Trả lời)

1. srandparents 2. grandma 3. arandpa 4. grandmother
5. hairstyle 6. housework 7. footsteps

Tạm dịch:

1. ông bà 2. bà 3. ông 4. bà ngoại
5. kiểu tóc 6. công việc nội trợ 7. bước chân

5. Read the conversation again and find the verbs used to express duty, obligation, advice or lack of obligation.

( Hãy đọc lại đoạn hội thoại và tìm những động từ miêu tả bổn phận, sự bắt buộc, lời khuyên hoặc sự không bất buộc )

unit 12 hinh 54 ta 9 m

Answer: (Trả lời)

– Opinion và advice : should, ought to
– Duty và obligation : must, have to
– Lack of obligation : ( not ) have to, ( not ) need to

Tạm dịch:

– Ý kiến và lời khuyên : nên, nên
– Nhiệm vụ và nghĩa vụ và trách nhiệm : phải, phải
– Thiếu nghĩa vụ và trách nhiệm : ( không ) phải, ( không ) cần phải

6. Work in pairs. Ask and answer the following questions.

( Hãy thao tác theo cặp. Hỏi và vấn đáp những câu hỏi sau đây. )

unit 1 hinh 4 ta 11 m

Tạm dịch:

1. Bạn là thành viên của một mái ấm gia đình hạt nhân hay mái ấm gia đình nhiều thế hệ ?
2. Bạn thích hay không thích điều gì về kiểu mái ấm gia đình của bạn ?

LANGUAGE trang 8 sgk Tiếng Anh 11 tập 1

Vocabulary trang 8 sgk Tiếng Anh 11 tập 1

1. Match each word (1-9) with another word (a-i) to make a compound noun. Four of them are written as one word.

( Hãy ghép một từ ( từ 1-9 ) với một từ khác ( từ a-i ) tạo thành danh từ kép. Bốn từ trong số đó được viết như một từ. )

unit 1 hinh 5 ta 11 m

Answer: (Trả lời)

1-g 2-h 3-i 4-f 5-c
6-b 7-a 8-d 9-e

Tạm dịch:

1. gia đình hạt nhân 2. khoảng cách thế hệ 3. cung cách 4. việc nhà 5. đồ ăn vặt
6. nước uống có ga 7. kiểu tóc 8. bước chân 9. học sinh trong trường

2. Complete each question with one of the compound nouns in 1.

( Hãy triển khai xong những câu hỏi dưới đây bằng một trong những danh từ kép ở bài tập số 1 )

unit 1 hinh 6 ta 11 m

Answer: (Trả lời)

1. hairstyle / tabic manners
2. generation gap
3. nuclear family
4. junkfood
5. schoolchildren

Tạm dịch:

1. Cha mẹ của bạn có khi nào phàn nàn về kiểu tóc của bạn không ?
2. Tại sao có khoảng cách thế hệ giữa cha mẹ và con cháu ?
3. Gia đình hạt nhân là một loại mái ấm gia đình tuyệt đối phải không ?
4. Tại sao nước giải khát có ga và thức ăn vặt không tốt cho sức khoẻ của tất cả chúng ta ?
5. Bạn có nghĩ rằng học viên trong trường nên mặc đồng phục ?

Pronunciation trang 8 sgk Tiếng Anh 11 tập 1

1. Listen and repeat these sentences. Pay attention to the stressed words with the mark (’) before the stressed syllables.

( Hãy nghe và lặp lại những câu này. Chú ý đến những từ được nhấn âm với dấu ( ‘ ) trước những âm tiết mang trọng âm. )
1. If you can i’dentify your ‘ differences with your ‘ parents, you can have a ‘ good relationship .
2. You should be re’spectful when dis’cussing any areas of disagreement .
3. ‘ Take ‘ time to ‘ listen to your ‘ parents ’ opinion, and ’ ask them to listen to yours .
4. Being ‘ rude to your ‘ parents ‘ won’t convince them you’re ‘ right. This can ‘ have the ‘ opposite effect .
5. ‘ How can ‘ parents tư vấn their ‘ children through the ‘ bad ‘ times ?

Tạm dịch:

1. Nếu bạn hoàn toàn có thể xác lập “ sự độc lạ của bạn với cha mẹ ”, bạn hoàn toàn có thể “ có một ‘ mối quan hệ tốt đẹp .
2. Bạn nên xem xét lại khi bàn luận bất kể việc gì không đồng thuận .
3. Dành thời hạn để lắng nghe quan điểm của cha mẹ bạn, và mong họ lắng nghe quan điểm của bạn .
4. Thật là thô lỗ với cha mẹ của bạn khi không thuyết phục họ là bạn đúng. Điều này hoàn toàn có thể có hiệu suất cao ngược lại .
5. Làm thế nào cha mẹ hoàn toàn có thể tương hỗ con của họ vượt qua những lần tồi tệ ? ?

2. Are the words in hold stressed or unstressed? Listen and check. Practise reading the conversation in pairs.

( Những từ in đậm được nhấn âm hay không được nhấn âm. Hãy lắng nghe và kiểm tra rồi tập đọc đoạn hội thoại với bạn em theo cặp. )

unit 1 hinh 8 ta 11 m

Answer: (Trả lời)

1. A – strong B – weak
2. A – weak B – strong
3. A – weak B – strong

Tạm dịch:

1. A : Khi nào bạn khởi đầu trợ giúp cha mẹ bạn trong việc làm nhà ?
B : Tôi không nhớ đúng chuẩn khi nào tôi khởi đầu giúp họ. Có thể lúc 5 hoặc 6 tuổi .
2. A : Những đôi giày này trông thật thoáng mát. Bạn có muốn đi thử chúng không ?
B : Không, tôi không thích chúng. Tôi thích những đôi giày bên đó .
3. A : Bạn có nghĩ cha mẹ là giáo viên giỏi nhất ?
B : Vâng, tôi nghĩ vậy. Họ trưởng thành hơn và có nhiều kinh nghiệm tay nghề, thế cho nên họ luôn cho chúng tôi lời khuyên tốt nhất .

Grammar trang 9 sgk Tiếng Anh 11 tập 1

1. Underline the correct word to complete the sentences.

( Gạch dưới những từ đúng để triển khai xong câu. )

unit 1 hinh 9 ta 11 m

Answer: (Trả lời)

1. should 2. ought 3. must 4. have to 5. mustn’t

Tạm dịch:

1. Tôi nghĩ bạn nên trò chuyện với cha mẹ bạn về nó. Tôi chắc như đinh họ sẽ cho bạn lời khuyên tốt nhất .
2. Tôi không nghĩ bạn hoàn toàn có thể làm bài tập về nhà cho em trai bạn. Em ấy phải tự làm nó .
3. Bạn phải hoàn thành xong bài tập về nhà trước khi bạn đi ra ngoài với bạn hữu .
4. Ở trường học của chúng tôi. Chúng tôi phải mặc đồng phục. Đó là nội quy .
5. Bạn không được chụp ảnh ở đây. Đây là khu vực bị hạn chế .

2. Rewrite each of the sentences without changing its meaning, using the word in brackets.

( Viết lại những câu sau đây mà không làm đổi khác nghĩa và sử dụng từ cho sẵn trong ngoặc đơn. )

unit 1 hinh 10 ta 11 m

Answer: (Trả lời)

1. You ougth to talk to your parents about your problem .
2. You mustn’t use your mobile phone in the examination room .
3. I don’t have to type my essay .
4. You should tell the truth to your family .
5. Young people must plan their future career carefully .

Tạm dịch:

1. Bạn nên trò chuyện với cha mẹ về yếu tố của bạn. ⇒ Bạn nên trò chuyện với cha mẹ về yếu tố của bạn .
2. Bạn không được phép sử dụng điện thoại di động trong phòng thi. ⇒ Bạn không được sử dụng điện thoại di động trong phòng thi .
3. Không thiết yếu phải viết bài luận văn của tôi. ⇒ Tôi không phải viết bài luận của mình .
4. Tôi khuyên bạn nên nói thực sự với mái ấm gia đình của bạn. ⇒ Bạn nên nói thực sự với mái ấm gia đình bạn .
5. Cần thiết với những người trẻ tuổi để lên kế hoạch cho sự nghiệp tương lai của họ một cách cẩn trọng. ⇒ Người trẻ phải lên kế hoạch cho sự nghiệp tương lai của họ một cách cẩn trọng .

SKILLS trang 10 sgk Tiếng Anh 11 tập 1

Reading trang 10 sgk Tiếng Anh 11 tập 1

1. You are going to read a text about conflicts between parents and their teenage children. Which of the following do you think you may find in the text.

( Bạn sẽ đọc một bài nói về những xung đột giữa cha mẹ và con cháu tuổi thanh thiếu niên. Theo bạn những quan điểm nào dưới đây sẽ tìm thấy trong bài đọc ? )

unit 1 hinh 11 ta 11 m

Tạm dịch:

a. cha mẹ và con cháu có những sở trường thích nghi âm nhạc khác nhau
b. những quyết định hành động can đảm và mạnh mẽ của cha mẹ về mọi điều có tương quan đến con cháu họ
c. sự phản đối của con cháu so với cách mà cha mẹ đối xử với chúng như con nít
d. sự phản đối của cha mẹ so với quần áo của con cháu
e. mong ước của cha mẹ trong việc sử dụng thời hạn rảnh rỗi của con cháu sao cho tốt hơn
f. những quan điểm can đảm và mạnh mẽ về việc giáo dục và việc làm tương lai của con cháu
g. cha mẹ và con cháu có những niềm tin khác nhau .

2. Read the text quickly and check your predictions in 1.

( Em hãy đọc nhanh bài đọc và kiểm tra xem ý nào giống những Dự kiến của em ờ bài tập 1. )

unit 1 hinh 12 ta 11 m

Answer: (Trả lời)

Predictions in 1 which you find in the text : b, c, d, e, f

Tạm dịch:

Xung đột từ đâu mà có ?
Xuyên suốt chiều dài lịch sử vẻ vang, luôn có những xung đột giữa cha mẹ và con cháu trong độ tuổi teen. Đây là một số ít lí do chính và một số ít lời lý giải .
Dù con cháu bao nhiêu tuổi, hầu hết cha mẹ đều đối xử với con cái như những đứa trẻ nhỏ. Vì họ luôn nỗ lực giúp con cháu họ học hỏi quốc tế xung quanh, cha mẹ có niềm tin mãnh liệt rằng họ biết nhũng gì tốt nhất cho con họ. Tuy vậy, khi trẻ lớn lên, chúng muốn độc lập hơn, muốn có quan điểm của riêng mình và tự đưa ra quyết định hành động. Chúng không tự do khi cha mẹ cứ liên tục đối xử với chúng như với những đứa trẻ .
Một nghành nghề dịch vụ xung đột thường thấy là về quần áo trẻ thích mặc. Cha mẹ nghĩ rằng nhũng loại quần áo này phá vỡ chuẩn mực xã hội hoặc sẽ làm trẻ lơ đãng việc học. Thêm vào đó, 1 số ít bạn tuổi teen muốn những quần áo đắt đỏ của những tên thương hiệu nổi tiếng, điều này dẫn tới gánh nặng kinh tế tài chính cho cha mẹ vì nhiều cha mẹ không hề mua những thứ đắt tiền .
Một nguyên do xung đột nữa là phương pháp trẻ sử dụng thời hạn rảnh. Cha mẹ nghĩ rằng trẻ nên sử dụng thời hạn một cách có ích hơn là chơi game trên máy tính hay chít chat trực tuyến. Nhưng trẻ nhỏ không phải khi nào cũng nhận thấy nhũng điều cha mẹ chúng làm .
Những xung đột phát sinh do sự độc lạ về sở trường thích nghi giữa cha mẹ và con cháu. Một số bậc cha mẹ muốn áp đặt sự lựa chọn của mình về việc chọn trường ĐH hay xu thế nghề nghiệp lên con cháu mặc dầu con cháu họ có muốn hay không. Trên trong thực tiễn, list xung đột có vẻ như bất tận. Một sự bàn luận mở hoàn toàn có thể giúp tạo ra sự tin yêu và thông hiểu lẫn nhau giữa cha mẹ và con cháu .

3. Match the highlighted words in the text with the definitions below.

( Hãy ghép những từ được tô màu với những định nghĩa tương thích bên dưới. )

unit 1 hinh 13 ta 11 m

Answer: (Trả lời)

1. afford 2. impose 3. brand name 4. norms 5. conflicts

Tạm dịch:

1. đủ tiền đề mua gì đó
2. bắt ai đồng ý những quan điểm hoặc sáng tạo độc đáo giống của bạn
3. thương hiệu do công ty sản xuất đặt cho một loại sản phẩm
4. những chuẩn mực về hành vi tiêu biểu vượt trội hoặc được một nhóm người hoặc một xã hội đồng ý
5. những trường hợp trong đó người ta có tương quan đến sự sự không tương đồng nghiêm trọng

4. Read the text carefully. Answer the following questions.

( Đọc kỹ bài đọc và vấn đáp thắc mắc. )

unit 1 hinh 14 ta 11 m

Answer: (Trả lời)

1. Because they strongly believe they know what is best for their children .
2. They want to be more independent, create their own opinions and make their own decisions .
3. They are worried because these clothes may break rules and norms of society, or distract them from schoolwork .
4. They want their children to spend their time in a more useful way .
5. Some of them try to impose their choices of university or career on their children .

Tạm dịch:

1. Tại sao hầu hết những bậc cha mẹ vẫn đối xử với những đứa trẻ vị thành niên như những đứa trẻ nhỏ ? Vì họ tin rằng họ biết điều gì là tốt nhất cho con mình .
2. Trẻ em muốn trở thành và làm gì khi lớn lên ? Họ muốn độc lập hơn, tự tạo quan điểm và tự quyết định hành động .
3. Tại sao cha mẹ chăm sóc đến quần áo mà những đứa trẻ của họ muốn mặc ? Họ lo ngại vì những bộ quần áo này hoàn toàn có thể phá vỡ những quy tắc và chuẩn mực của xã hội, hoặc làm họ mất tập trung chuyên sâu vào việc học .
4. Làm thế nào để cha mẹ muốn con cháu của họ dành thời hạn rảnh của chúng ? Họ muốn con cháu của họ dành thời hạn của chúng một cách có ích hơn .
5. Có phải tổng thể cha mẹ đều được cho phép con cháu tự chọn một trường ĐH và sự nghiệp ? Không. Một số người áp đặt những lựa chọn về trường ĐH hoặc sự nghiệp của họ cho con của họ .

5. Discuss with a partner.

( Thảo luận với bạn bên cạnh. )
Do you get into conflict with your parents ?
Share your experiences with your partner .

Tạm dịch:

Bạn có xung đột với cha mẹ mình không ?
Chia sẻ những trai nghiệm của bạn với bạn bên cạnh .

Speaking trang 11 sgk Tiếng Anh 11 tập 1

1. Read about three situations facing teenagers. Match them with the problems a, b, or c in the box below.

( Hăy đọc ba trường hợp những thanh thiếu niên đang gặp phải và hãy ghép chúng với những yếu tố a, b, hay c cho trong ô bên dưới. )

unit 1 hinh 15 ta 11 m

unit 1 hinh 16 ta 11 m

Answer: (Trả lời)

1. b 2. c 3. a

Tạm dịch:

1. Tôi không thấy vui vì cha mẹ tôi đặt ra một giờ để tôi phải về nhà vào buổi tối. Bố mẹ muốn tôi xuất hiện ở nhà lúc 9 giờ tối. Giá mà cha mẹ được cho phép tôi ra ngoài về muộn hơn, 9 g30 hay 10 giờ ví dụ điển hình. Vì vậy mà tôi hoàn toàn có thể có thêm thời hạn với bạn hữu. Tôi đã xin cha mẹ nhiều lần nhưng họ vẫn không biến hóa dự tính. Tôi phải làm gì giờ đây ?
2. Bố mẹ tôi không thích 1 số ít bè bạn của tôi chỉ vì vẻ hình thức bề ngoài của họ. Họ nhuộm tóc nhiều màu khác nhau và xâu lỗ mũi. Tuy vậy những người bạn này của tôi đều là học viên giỏi và luôn trợ giúp người khác, tốt với tôi và những bạn cùng lớp. Giá mà cha mẹ tôi đừng nhìn nhận họ qua vẻ vẻ bên ngoài, nhưng tôi biết họ rõ hơn. Tôi phải làm gì giờ đây ?
3. Bố mẹ tôi thường phàn nàn rằng tôi chẳng giúp gì mấy trong việc nhà. Bố mẹ nghĩ rằng tôi không có nghĩa vụ và trách nhiệm. Mỗi khi có dịp tôi thật sự nỗ lực rất là. Nhưng tôi quá bận rộn với quá nhiều bài vở và những hoạt động giải trí ngoại khóa nên tôi thật là khó sắp xếp thời hạn cho bất kể việc gì khác. Tôi phải làm gì giờ đây ?
a. Làm nhiều việc nhà
b. Thiếu lệnh giới nghiêm
c. Sự không ưng ý của cha mẹ bè bạn

2. Here are some of the things teenagers and parents complain about. Tick the complaints that you hear in vour family. Add more if you can.

( Dưới đây là những điều mà thanh thiếu niên và những bậc cha mẹ thường phàn nàn. Hãy ghi lại ( * ) vào những lời phàn nàn mà em nghe được trong mái ấm gia đình. Nếu được hãy bổ trợ thêm những điều em biết. )

unit 1 hinh 30 ta 11 m

unit 1 hinh 29 ta 11 m

unit 1 hinh 32 ta 11 m

unit 1 hinh 31 ta 11 m

Tạm dịch:

Con cái tôi …

□ ăn mặc luộm thuộm và để những kiểu tóc xấu □ xem TV quá nhiều
□ có bạn bè khác thường □ không chăm học
□ không giúp làm việc nhà □ dành nhiều thời gian vào điện thoại di động và máy tính
□ không nghe lời khuyên của tôi □ ăn vặt và uống nước ngọt

Bố mẹ tôi …

□ không thích bạn bè tôi □ luôn bảo tôi phải làm gì
□ phàn nàn về việc nhà và bài vở □ không để tôi làm cái tôi muốn
□ chỉ trích vẻ bên ngoài của tôi □ cứ so sánh tôi với con cái của bạn bè họ
□ không tôn trọng sự riêng tư của tôi □ cố kiểm soát tôi
□ không nghe ý kiến tôi □ muốn tôi phải tiếp bước họ

3. Work in pairs. Tell your partner what you or your brothers / sisters and your parents complain about. Give advice on how to solve the problem.

( Làm việc với bạn bên cạnh, hãy nói cho bạn ấy biết về những điều mà bạn, anh / chị bạn và cha mẹ bạn phàn nàn. Hãy khuyên họ làm thế nào để xử lý yếu tố đó. )

unit 1 hinh 33 ta 11 m

Tạm dịch:

Những cách diễn đạt sau đây sẽ giúp :

Phàn nàn

Tôi không thích cách bo mẹ tôi cứ ( làm gì mãi … )
Bố mẹ tôi khi nào cũng …
Bố mẹ tôi cho rằng …

Đưa ra ý kiến và lời khuyên

Giving opinions and advice ( Đưa ra quan điểm và khuyến nghị )
I think you should / ought to … ( Tôi nghĩ là bạn nên … )
I don’t think you should / ought to … ( Tôi nghĩ là bạn không nên … )
In my opinion, you should / ought to … ( Theo quan điểm cua tôi bạn nên … )
If I were you. I would / wouldn’t …
You’d better … ( Bạn nên … )
You shouldn’t / ought not to … ( Bạn không nên … )
Why don’t you … ( Sao bạn lại … ? )

Answer: (Trả lời)

Student A : What kind of conflicts do you get into with your parents ?
Student B : Well, I don’t like the way my mum keeps telling me what to do all the time. What should I do ?
Student A : I think you should talk to her and explain how you feel. You should also show her that you are responsible and mature .
Student B : Thanks, I’ll try. How about you and your parents ?
Student A : My dad is always comparing me with Lan, the girl living next door. He says that Lan is more studious than me, and helps her parents with the household chores .
Student B : Perhaps you should make friends with Lan if your parents like her !

Tạm dịch:

Học sinh A: Bạn thường gặp phải loại xung đột nào với bố mẹ?

Học sinh B : À, mình không thích kiểu mẹ mình khi nào cũng bắt mình phải làm cái gì đó. Mình phải làm gì giờ đây ?
Học sinh A : Mình nghĩ là bạn nên nói với mẹ bạn và lý giải cho mẹ biết bạn nghĩ thế nào. Bạn cũng nên cho mẹ bạn thấy rằng bạn là người có nghĩa vụ và trách nhiệm và cùng đã trưởng thành rồi .
Học sinh B : Cám ơn bạn. Mình sẽ thử. Còn bạn với cha mẹ bạn thì sao ?
Học sinh A : Bố mình khi nào cùng so sánh mình với Lan, cô bạn sống ở nhà bên cạnh. Bố mình nói Lan siêng năng hơn mình và còn giúp cha mẹ bạn ấy làm việc nhà .
Học sinh B : Có lẽ bạn nên kết bạn với Lan nếu cha mẹ bạn thích cô ấy .

Listening trang 13 sgk Tiếng Anh 11 tập 1

1. You are going to listen to Tom and Linda discussing their conflicts with their parents. What do you think they will mention?

( Em sẽ nghe Tom và Linda nói về những xung đột của họ với cha mẹ. Em nghĩ những bạn ấy sẽ đề cập đến điều gì ? )

unit 1 hinh 23 ta 11 m 1

Tạm dịch:

1. quần áo
2. kiểu tóc
3. cung cách
4. không giúp việc nhà
5. xem TV / chơi game show trên máy tính quá nhiều
6. không học đủ

2. Match the words in the box with the appropriate definitions.

( Hãy ghép những từ cho trong khung ( 1-4 ) với những định nghĩa tương thích ( a-d ) )

unit 1 hinh 24 ta 11 m 1

Answer: (Trả lời)

1. d 2. a 3. b 4. c

Tạm dịch:

1. cấm = nhu yếu ai đó không được thao tác gì
2. diện, hào nhoáng = lôi cuốn bằng cách tỏa sáng, đồ đắt tiền, nhưng vô vị
3. lịch sự = mê hoặc và bộc lộ một phong thái tốt
4. tập trung chuyên sâu = quan tâm một casci gì đó

3. Listen to the conversation. Decide if the following sentences are true (T) or false (F).

( Hãy nghe đoạn hội thoại và nói xem những câu dưới đây đúng ( T ) hay sai ( F ). )

unit 1 hinh 25 ta 11 m 1

Answer: (Trả lời)

1. F 2. F 3. T 4. T 5. T

Tạm dịch:

1. Bố mẹ của Linda hài lòng về sự lựa chọn quần áo của cô ấy .
2. Tôm san sẻ quan điểm của Linda về quần áo .
3. Linda muốn trông được thời trang hơn .
4. Bố mẹ Tom không để anh ấy chơi game show trên máy tính .
5. Chơi game show trên máy tính là một mô hình vui chơi của Tom .

4. Listen to the conversation again and choose the best answer A, B, or c.

( Hãy nghe lại đoạn hội thoại rồi chọn câu vấn đáp đúng nhất A, B. hay C. )

unit 1 hinh 34 ta 11 m

Answer: (Trả lời)

1. C 2. A 3. B 4. C 5. B

Tạm Dịch:

1. Bố mẹ của Linda muốn cô ấy mặc quần áo gì ?
A. đồ bóng
B. đồ bó
C. quần áo thông thường
2. Ý kiến của Tom về sự lựa chọn quần áo của Linda là gì ?
A. Anh ấy nghĩ rằng cha mẹ cô ấy đúng .
B. Anh ấy thông cảm với Linda .
C. Anh ấy không đồng ý chấp thuận với cha mẹ Linda .
3. Bạn nghĩ Linda sẽ làm gì sau khi trò chuyện với Tom ?
A. Cô ấy hoàn toàn có thể khởi đầu tiết kiệm ngân sách và chi phí tiền để mua quần áo .
B. Cô ấy hoàn toàn có thể làm theo lời khuyên của cha mẹ .
C. Cô ấy hoàn toàn có thể cho cha mẹ mình một số ít lời khuyên .
4. Tại sao cha mẹ Tom lại không muốn anh ấy chơi game ?
A. Họ nghĩ rằng một số ít game show có hại .
B. Họ nghĩ rằng chơi những game show máy tính khiến anh ấy bỏ bê việc học của mình .
C. Họ nghĩ rằng không có game show có ích .
5. Bố mẹ của Tom muốn anh ấy làm gì ?
A. Chơi một loại nhạc cụ .
B. Làm nhiều hoạt động giải trí ngoài trời .
C. Lướt Internet để tìm kiếm thông tin .

Audio script: (Bài nghe)

Tom: You look upset, Linda. What’s the matter?

Linda: Nothing serious. Just my parents keep complaining about my clothes.

Tom: Why don’t they like them?

Linda: They think my trousers are too skinny and my tops are too tight. They don’t like my sparkling clothes or high heels. They want me to wear more casual stuff such as jeans and T- shirts.

Tom: Well, it depends on where you’re going. If you’re going to a party, you could dress up, but 1 don’t think you should wear flashy clothes every day.

Linda: But I really want to look more elegant and fashionable.

Tom: Well, have you thought about the cost? Perhaps your parents can’t afford to buy expensive clothes.

Linda: Maybe you’re right. What about you? Do you get into conflict with your parents?

Tom: Not really. But they forbid me to play computer games.

Linda: Sounds bad. What’s wrong with computer games?

Tom: They think ail computer games are useless. They want me to use my computer for more useful stuff.

Linda: But there are some positive benefits of playing computer sanies.

Tom: Yes, there arc. I can read faster because I can concentrate more. Playing computer games after school also helps me to relax after a hard day.

Linda: But your parents may worrv about your eyesight if you look at the computer screen for a long time.

Tom: Yes. They probably worry about it, and want me to have a healthier lifestyle with more outdoor activities.

Linda: That’s right, I think you need to tell your parents that you atiree with them, and explain the benefits of computer games

Tom: That’s a good idea. I hope my parents understand that. Thank you.

Linda: No problem. Thanks for your advice, too.

Tạm dịch:

Tom: Bạn trông rất buồn bã, Linda. Vấn đề là gì vậy?

Linda: Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là cha mẹ tôi cứ phàn nàn về quần áo của tôi.

Tom: Tại sao họ không thích chúng?

Linda: Họ nghĩ rằng quần của tôi quá gầy và ống quần của tôi quá bó. Họ không thích quần áo bóng hay giày cao gót của tôi. Họ muốn tôi mặc những thứ bình thường như quần jean và áo phông.

Tom: Vâng, nó phụ thuộc vào nơi bạn đi. Nếu bạn đi dự tiệc, bạn có thể ăn mặc như vậy, nhưng bạn không nên mặc như vậy mỗi ngày.

Linda: Nhưng tôi thực sự muốn trông thanh lịch hơn và thời trang hơn.

Tom: Vâng, bạn có nghĩ về chi phí không? Có lẽ cha mẹ bạn không thể mua quần áo đắt tiền.

Linda: Có lẽ bạn nói đúng. Thế còn bạn? Bạn có gặp rắc rối với cha mẹ mình không?

Tom: Không thực sự. Nhưng họ cấm tôi chơi trò chơi máy tính.

Linda: Nghe có vẻ tồi tệ. Có vấn đề gì với trò chơi máy tính?

Tom: Họ nghĩ rằng trò chơi máy tính vô ích là vô ích. Họ muốn tôi sử dụng máy tính của tôi cho những thứ hữu ích hơn.

Linda: Nhưng có một số lợi ích tích cực khi chơi máy tính.

Tom: Vâng, đúng vậy. Tôi có thể đọc nhanh hơn vì tôi có thể tập trung hơn. Chơi trò chơi máy tính sau giờ học cũng giúp tôi thư giãn sau một ngày căng thẳng.

Linda: Nhưng bố mẹ bạn có thể lo lắng về thị lực của bạn nếu bạn nhìn vào màn hình máy tính trong một thời gian dài.

Tom: Vâng. Họ có thể lo lắng về nó, và muốn tôi có một lối sống lành mạnh hơn với các hoạt động ngoài trời.

Linda: Đúng vậy, tôi nghĩ bạn cần phải nói với bố mẹ rằng bạn đồng ý với họ, và giải thích những lợi ích của trò chơi máy tính

Tom: Đó là một ý kiến hay. Tôi hy vọng cha mẹ tôi hiểu điều đó. Cảm ơn bạn.

Linda: Không sao đâu. Cảm ơn lời khuyên của bạn.

5. Work in pairs. Ask and answer the following questions.

( Hãy thao tác theo nhóm rồi hỏi và vấn đáp những câu hỏi dưới đây. )

unit 1 hinh 27 ta 11 m 1

Tạm dịch:

1. Bố mẹ của bạn có thích cách ăn mặc của bạn không ? Tại sao hoặc tại sao không ?
2. Bạn nghĩ gì về game show trên máy tính ? Bố mẹ của bạn có san sẻ với quan điểm của bạn không ?

Writing trang 14 sgk Tiếng Anh 11 tập 1

1. The following are some family rules. Complete them, using the phrases below. Add a few more if you can.

( Dưới đây là những pháp luật trong mái ấm gia đình. Sử dụng những cụm từ dưới đây để triển khai xong câu. Nếu hoàn toàn có thể em hãy bổ trợ thêm )

unit 1 hinh 28 ta 11 m 1

Answer: (Trả lời)

1. My parents don’t let me stay out late at the weekend .
2. They make me keep my room tidy .
3. They tell me to take my studies seriously .
4. They warn me not to smoke or take drugs .
5. They want me to have good table manners .
6. I am not allowed to stay overnight at my friend’s house .
7. They forbid me to swear or spit on the floor .

Tạm dịch:

• giữ phòng của tôi ngăn nắp
• tôn trọng người cao tuổi
• giữ cân đối bằng cách tham gia một môn thể thao
• học tráng lệ
• trợ giúp về việc nhà và những việc làm nhà khác
• theo bước chân của họ
• có cách cư xử tốt
• thăm ông bà tôi tối thiểu mỗi tuần một lần
• tập thể dục buổi sáng mỗi ngày
• chỉ chơi game show điện tử vào cuối tuần
• không nên nguyền rủa
• Không khạc nhổ trên sàn nhà
1. Cha mẹ tôi không để tôi ở lại muộn vào cuối tuần .
2. Họ khiến tôi giữ phòng của tôi ngăn nắp .
3. Họ bảo tôi học tráng lệ .
4. Họ cảnh báo nhắc nhở tôi không hút thuốc hoặc dùng thuốc .
5. Họ muốn tôi có cách cư xử tốt .
6. Tôi không được phép nghỉ qua đêm tại nhà bạn của bạn tôi .
7. Họ cấm tôi nguyền rủa hoặc khạc nhổ trên sàn nhà .

2. Read the list in 1 again. Choose the three most important rules that vour parents often apply to you. Think of the reason, and write them in the space provided.

( Hãy đọc lại hạng mục ở bài tập 1 rồi chọn ba pháp luật quan trọng nhất mà cha mẹ em thường vận dụng với em. Hãy nghĩ ra nguyên do và viết vào khoảng chừng trống cho sẵn. )

unit 1 hinh 35 ta 11 m

Answer: (Trả lời)

1. One important rule in my family is that I have to take my studies seriously. My parents are workers. They don’t have chance to study much so they want me to have a better education than them. Studying is the most important task to me .
2. Another important rule in my family is that I have to respect the elderly. Respecting the elderly not only shows that you are well educated but also you are mature. I always respect this rule because I think it’s really important in my life .
3. The third important rule in my family is that I need to help around with the housework and other home duties. Helping parents is a good way to show that I am responsible and I love my parents. This make my parents happier after a hardworking day .
The most important rule in my family is that we should visit our grandparents at least once a week. We live about 10 km away, and my parents want us to have a closer relationship with our grandparents by visiting them regularly and making sure that they are not lonely .

Tạm dịch:

1. Một quy tắc quan trọng trong mái ấm gia đình tôi là tôi phải nghiêm túc học tập. Bố mẹ tôi là công nhân. Họ không có thời cơ học nhiều nên họ muốn tôi có một nền giáo dục tốt hơn họ. Học tập là trách nhiệm quan trọng nhất so với tôi .
2. Một quy tắc quan trọng khác trong mái ấm gia đình tôi là tôi phải tôn trọng người già. Tôn trọng người cao tuổi không chỉ cho thấy bạn được giáo dục tốt mà còn trưởng thành. Tôi luôn tôn trọng quy tắc này chính do tôi nghĩ nó thực sự quan trọng trong đời sống của tôi .
3. Quy tắc quan trọng thứ ba trong mái ấm gia đình tôi là tôi cần giúp sức việc làm nhà và những việc làm nhà khác. Giúp đỡ cha mẹ là một cách tốt để biểu lộ rằng tôi có nghĩa vụ và trách nhiệm và tôi yêu cha mẹ mình. Điều này làm cho cha mẹ tôi niềm hạnh phúc hơn sau một ngày thao tác siêng năng .
Nguyên tắc quan trọng nhất trong mái ấm gia đình tôi là chúng tôi nên đến thăm ông bà tối thiểu mỗi tuần một lần. Chúng tôi sống cách 10 km, và cha mẹ tôi muốn chúng tôi có mối quan hệ thân thiện với ông bà của chúng tôi bằng cách liên tục ghé thăm họ và bảo vệ rằng họ không đơn độc .

3. An English teenager is going to stay with your family for two months on a cultural homestay programme. Complete a letter to inform him / her of the rules in your family. Write between 160-180 words, using the suggested ideas in the list above.

( Một bạn học viên người Anh sắp sang ở lại trong mái ấm gia đình em trong vòng 2 tháng theo chương trình giao lưu văn hóa truyền thống. Hãy triển khai xong bức thư để báo cho bạn đó biết về những lao lý trong mái ấm gia đình em. Hãy sử dụng sáng tạo độc đáo gợi ý trong hạng mục trên đề viết bức thư dài khoảng chừng 160 – 180 từ. )

unit 1 hinh 36 ta 11 m

Answer: (Trả lời)

Pham Ngoc Thach. Dong Da. Ha Noi, Viet Nam February. 10 th. 20 …
Dear Lauren ,
I’m very happy to know that you’ll be staying with mv family for two months. We live in a four-bedroom flat on the 15 th floor. You will have your own bedroom for your stay here .
You asked me about our family rules. There arc three important ones that we must follow .
One important rule in my family is that every thành viên of the family has to keep his or her own room tidy. My brother and I have to make our beds every morning, and clean the floor and windows twice a week .
Another important rule is that my brother and I must be home before 10 p. m. My parents are very strict and believe that setting a curfew will help us becomc responsible, and stay marketing and healthy .
The third important rule is that we mustn’t invite friends to stay overnight. This is not only our family rule, but also the rule for ail people living in the building .
If you have any questions, please let me know. Wo will try our best to make you feel comfortable during your stay with us .
I hope you will enjoy your time in Viet Nam .
Looking forward to meeting you .
Best wishes ,
Ha

Tạm dịch:

Phạm Ngọc Thạch. Đống Đa. Thành Phố Hà Nội, Nước Ta
Nước Ta ngày 10 tháng 2 năm 20 …
Lauren thân mến ,
Tôi rất vui khi biết rằng bạn sẽ đến ở với mái ấm gia đình tôi trong hai tháng. Chúng tôi sống trong nhà ở bốn phòng ngủ trên tầng 15. Bạn sẽ có phòng ngủ riêng cho kỳ nghỉ của bạn ở đây .
Bạn hỏi tôi về luật lệ mái ấm gia đình của chúng tôi. Có ba điều quan trọng mà tất cả chúng ta phải làm theo .
Một nguyên tắc quan trọng trong mái ấm gia đình tôi là mọi thành viên trong mái ấm gia đình phải giữ cho căn phòng của mình ngăn nắp. Em trai tôi và tôi phải quét dọn giường ngủ mỗi sáng và lau sàn và hành lang cửa số hai lần một tuần .
Một nguyên tắc quan trọng khác là anh tôi và tôi phải ở nhà trước 10 giờ tối. Bố mẹ tôi rất khắt khe và tin rằng việc ấn định giờ giới nghiêm sẽ giúp chúng tôi trở nên có nghĩa vụ và trách nhiệm và giữ được sức khoẻ .
Nguyên tắc quan trọng thứ ba là chúng tôi không được mời bạn hữu ở lại qua đêm. Đây không chỉ là quy tắc mái ấm gia đình của chúng tôi mà còn là nguyên tắc cho những người sống trong nhà .
Nếu có vướng mắc gì xin cứ hỏi tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực rất là để làm cho bạn cảm thấy tự do trong suốt thời hạn lưu trú của bạn với chúng tôi .
Tôi kỳ vọng bạn sẽ tận thưởng thời hạn tuyệt vời ở Nước Ta .
Nhìn về phía trước để gặp bạn .
Gửi lời chúc tốt nhất ,

COMMUNICATION AND CULTURE trang 15 sgk Tiếng Anh 11 tập 1

Communication trang 15 sgk Tiếng Anh 11 tập 1

1. Work in groups. Practise asking the following questions and take notes of their answers.

( Em hãy thao tác với những bạn theo nhóm, hỏi và vấn đáp những câu hỏi dưới đây rồi ghi lại câu vấn đáp của những bạn. )

unit 1 hinh 37 ta 11 m

Answer: (Trả lời)

1. Nuclcar family or extended family
2. Advantages : have more tư vấn from other lamily members …
Disadvantages : there are a lot of conflicts between different generations, …

Tạm dịch:

1. Bạn sống trong một mô hình mái ấm gia đình thế nào ? Gia đình hạt nhân hoặc mái ấm gia đình đa thế hệ .
2. Bạn nghĩ gì về những thuận tiện và bất lợi khi sống trong một mái ấm gia đình đa thế hệ hoặc một mái ấm gia đình hạt nhân ?
Thuận lợi : được tương hỗ nhiều hơn từ những thành viên khác trong mái ấm gia đình …
Bất lợi : có rất nhiều xung đột giữa những thế hệ khác nhau

2. Report your group’s opinions to the class.

( Thuật lại quan điểm của nhóm em cho cả lớp cùng nghe )

Culture trang 15 sgk Tiếng Anh 11 tập 1

The return of the extended families in the UK and the USA

Sự trở lại của những mái ấm gia đình đa thế hệ ở Anh và Mỹ

1. Read the following text about the coming back of the extended families and answer the questions.

( Đọc đoạn văn dưới đây về sự trở lại của quy mô mái ấm gia đình đa thế hệ rồi vấn đáp thắc mắc. )

unit 1 hinh 38 ta 11 m

unit 1 hinh 39 ta 11 m

Answer: (Trả lời)

1. The number of multi-generational households with three or four generations living under the same roof .
2. Unemployment, part-time work and low-paid jobs have become more common. The cost of housing has become higher. The pressures of childcare and elderly care have become heavier .
3. The disadvantages are the lack of space, independence and privacy, and the daily conflicts .
4. They can develop relationships with adults other than their parents .
5. Old people can become more active when interacting with the younger generations .

Tạm dịch:

Sự trở lại của quy mô mái ấm gia đình đa thế hệ ở Anh và Mỹ
Trong vài năm trở lại đây, cả ở nước Anh và Mỹ. số lượng hộ mái ấm gia đình nhiều thế hệ với ba hoặc bốn thế hệ sống chung một mái nhà đang ngày càng tăng. Xu hướng này là tác dụng của 1 số ít yếu tố kinh tế tài chính .
Tỉ lệ thất nghiệp cao, việc làm bán thòi gian và việc làm trả lương thấp đã buộc giới trẻ đã trưởng thành phải quay về sống cùng cha mẹ. Bên cạnh đó những mái ấm gia đình lúc bấy giờ đang phải cạnh tranh đối đầu với ngân sách mái ấm gia đình cao hơn, nhiều áp lục nặng nề hơn trong việc nuôi con và chăm nom người già .
Việc sống chung một mái nhà với ba hoặc bốn thế hệ hoàn toàn có thể làm bực mình vì thiếu khoảng trống, thiếu sự độc lập và sự riêng tư, và những xung đột hàng ngày diễn ra do sự khác nhau về giá trị và thái độ .
Tuy nhiên thuận tiện vẫn chiếm lợi thế hơn bất lợi. Khi sống cùng với những thành viên của một mái ấm gia đình nhiều thể hệ, con cháu hoàn toàn có thể thiết kế xây dựng mối quan hệ với người lớn ngoài cha mẹ mình và người già hoàn toàn có thể trở nên năng động hơn khi tiếp xúc với những thế hệ trẻ .
Dù tất cả chúng ta có gật đầu hay không, xu thế này vẫn cứ ngày càng tăng vì ngày càng có nhiều người lựa chọn quy mô mái ấm gia đình nhiều thế hệ .
1. Xu hướng của những mái ấm gia đình đã ngày càng tăng ở Mỹ và Anh như thế nào ? Số lượng lớn những hộ mái ấm gia đình đa thế hệ có ba hoặc bốn thế hệ sống dưới cùng một mái nhà .
2. Những nguyên do cho khuynh hướng mái ấm gia đình này là gì ? Thất nghiệp, thao tác bán thời hạn và việc làm có thu nhập thấp đã trở nên thông dụng hơn. Ngân sách chi tiêu nhà ở đã trở nên cao hơn. Áp lực chăm nom trẻ nhỏ và người cao tuổi trở nên nặng hơn .
3. Liệt kê một số ít điểm yếu kém của việc sống trong một mái ấm gia đình lớn. Những bất lợi là thiếu khoảng trống, độc lập và riêng tư, và xung đột hàng ngày .
4. Làm thế nào để trẻ nhỏ được hưởng lợi từ việc sống trong một mái ấm gia đình lan rộng ra ? Họ hoàn toàn có thể tăng trưởng mối quan hệ với người lớn không phải là cha mẹ .
5. Làm sao người già hoàn toàn có thể được hưởng lợi từ việc sống trong một mái ấm gia đình lớn ? Người già hoàn toàn có thể trở nên năng động hơn khi tiếp xúc với thế hệ trẻ .

2. Discuss with a partner.

( Hãy luận bàn với bạn bên cạnh )
1. What is the current family trend in Viet Nam ?
2. What are the reasons for the current trend ?
3. Do you think children are happier growing up in extended families ?

Tạm dịch:

1. Xu hướng mái ấm gia đình ở Nước Ta lúc bấy giờ là gì ?
2. Nguyên nhân dẫn tới khuynh hướng đó ?
3. Bạn có nghĩ những đứa trẻ niềm hạnh phúc hơn khi lớn lên trong một mái ấm gia đình đa thế hệ không ?

LOOKING BACK trang 16 sgk Tiếng Anh 11 tập 1

Pronunciation trang 16 sgk Tiếng Anh 11 tập 1

1. Identify the stressed words and put a stress mark (‘) before their stressed syllables in the following statements. Listen and check your answers.

( Hãy xác lập từ được nhấn âm rồi lưu lại ( ‘ ) trước âm tiết được nhấn âm trong những câu dưới đây. Lắng nghe và kiểm tra câu vấn đáp của em. )

unit 1 hinh 40 ta 11 m

Answer: (Trả lời)

1. ‘ Tim and his ‘ parents ‘ often ‘ argue about what ‘ time he should ‘ come ‘ home .
2. ‘ Money is a ‘ source of’conflict for ‘ many ‘ family .
3. ‘ Susan’s ‘ parents ‘ want her to ‘ do ‘ well in ‘ school, and if ‘ that ‘ doesn’t ‘ happen, her ‘ parents ‘ get ‘ angry, so she ‘ gets ‘ worried .
4. ‘ Kate’s ‘ parents ‘ often com’plain that she ‘ doesn’t ‘ help ‘ clean the ‘ house .

Tạm dịch:

1. Tim và cha mẹ của ông thường tranh luận về những gì anh ấy nên làm trong thời hạn ở nhà .
2. Tiền là nguồn gây ra xung đột cho nhiều mái ấm gia đình .
3. Cha mẹ của Susan muốn cô ấy làm việc tốt ở trường, và nếu không làm như vậy, cha mẹ cô ấy sẽ tức giận, vì thế cô ấy lo ngại .
4. Cha mẹ của Kate thường phàn nàn rằng cô ấy không giúp quét dọn ngôi nhà .

2. Identify the stressed words and put a stress mark (’) before their stressed syllables. Listen and check your answers.

( Hãy xác lập từ được nhấn âm rồi lưu lại ( ‘ ) trước âm tiết được nhấn âm. Lắng nghe và kiểm tra câu vấn đáp của em. )

unit 1 hinh 41 ta 11 m

Answer: (Trả lời)

1. A : At ‘ what ‘ age were you a ’ 1 lowed to ‘ stay at ‘ home a’lone ?
B : I ‘ don’t re’member e’xactly. I ‘ think it was when I was ‘ nine or ‘ ten .
2. A : Thes e ‘ jeans ‘ look ‘ really ‘ cool. Would you ‘ like to ‘ try them ‘ on ?
B : No, I ‘ don’t ‘ like them. Ỉ ‘ like ‘ those over ‘ there .
3. A : Do you ‘ think ‘ life is ‘ safer in the ‘ countryside ?
B : Yes, I ‘ do. It’s ‘ also ‘ cleaner .

Tạm dịch:

1. A : Bạn được phép nghỉ ở nhà ở một độ tuổi nào ?
B : Tôi không nhớ đúng chuẩn. Tôi nghĩ đó là khi tôi chín hay mười .
2. A : Những chiếc quần jean trông thật cool. Bạn có muốn mặc thử chúng không ?
B : Không, tôi không thích họ. Tôi thích những người ở đó .
3. A : Bạn có nghĩ đời sống bảo đảm an toàn hơn ở nông thôn không ?
B : Vâng, tôi nghĩ vậy. Nó cũng sạch hơn .

Vocabulary trang 16 sgk Tiếng Anh 11 tập 1

1. Fill in the gaps with the words / phrases from the box.

( Điền vào chỗ trống bằng những từ / cụm từ cho trong khung )

unit 1 hinh 42 ta 11 m

Answer: (Trả lời)

1. nuclear family 2. generation gap 3. homestay 4. Conflicts 5. curfew

Tạm dịch:

1. Nếu bạn chỉ sống với cha mẹ và anh chị em của mình, bạn sống trong một mái ấm gia đình hạt nhân .
2. Ông bà tôi và tôi thích nghe cùng một bản nhạc, vì thế không phải khi nào cũng có khoảng trống trong thế hệ .
3. Nếu bạn muốn học tiếng Anh một cách nhanh gọn, bạn nên tham gia một chương trình homestay ở một nước nói tiếng Anh .
4. Xung đột trong một mái ấm gia đình đa thế hệ là không hề tránh khỏi .
5. Tôi có 9 giờ. lệnh giới nghiêm. Tôi sẽ bị trừng phạt nếu tôi trở về nhà sau thời hạn đó .

2. Can you find other compound nouns with the word family? I se a dictionary if necessary.

( Em có tìm được những danh từ ghép nào có gốc từ family không ? Dùng từ điển nếu cần )

unit 1 hinh 43 ta 11 m

Answer: (Trả lời)

unit 1 hinh 44 ta 11 m

Others : family man, family room, word family, blended famlily …

Tạm dịch:

Gia đình :
mái ấm gia đình đa thế hệ
tên mái ấm gia đình
bác sĩ mái ấm gia đình
mái ấm gia đình một người / bố hoặc mẹ
mái ấm gia đình độc thân
gia phả .
Khác : thành viên mái ấm gia đình, phòng mái ấm gia đình, ngôn từ mái ấm gia đình, mái ấm gia đình nhiều thế hệ …

Grammar trang 16 sgk Tiếng Anh 11 tập 1

1. Complete the following sentences with should or ought in either positive or negative form.

( Hoàn thành những câu dưới đây với should hay ought ở thể khẳng định chắc chắn hoặc phủ định. )

unit 1 hinh 45 ta 11 m

Answer: (Trả lời)

1. ought 2. shouldn’t – ought 3. shouldn’t 4. oughtn’t – should

Tạm dịch:

1. Tôi có rất nhiều niềm vui trong bữa tiệc, nhưng giờ đây tôi phải về nhà để sửa lại những điểm ngữ pháp để kiểm tra tiếng Anh vào ngày mai .
2. Tiếng Anh của bạn rất tốt. Bạn không nên lo ngại quá nhiều. Bạn nên thư giãn giải trí giờ đây .
3. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cẩn trọng cho bài kiểm tra. Tôi biết tôi không nên hoảng sợ, nhưng tôi không hề .
4. Bạn không nên tạo ra yếu tố cho chính mình ngay giờ đây. Thay vào đó, bạn nên nghỉ ngơi .

2. Complete the following sentences with must / mustn’t or have to / has to and don’t have to /doesn’t have to.

( Hãy triển khai xong câu bằng must / mustn’t, have to / has to và don’t have to / doesn’t have to. )

unit 1 hinh 46 ta 11 m

Answer: (Trả lời)

1. have to – has to 2. mustn’t 3. must 4. don’t have to

Tạm dịch:

1. Tôi phải rửa bát sau bữa tối, và anh tôi phải lau sàn nhà. Đó là quy tắc trong mái ấm gia đình tôi .
2. Bạn không được tranh cãi với cha của bạn mọi lúc. Cố gắng lắng nghe lời khuyên của anh ấy .
3. Bạn phải mặc một chiếc váy đẹp vào tối nay. Bạn không hề đi xem buổi hòa nhạc trong chiếc quần jeans cũ .
4. Tôi thích chủ nhật vì tôi không phải dậy sớm .

PROJECT trang 17 sgk Tiếng Anh 11 tập 1

The class is divided into groups of 6 to 8. Your group will interview 15 teenagers, aged 15-17, who live in your area, and take notes of their answers. Report your group’s findings to the whole class.

( Lớp học được chia thành những nhóm từ 6 đến 8 em. Nhóm em sẽ phỏng vấn 15 thanh thiếu niên tuổi từ 15 đến 17 hiện đang sống trong khu vực em ở. Hãy ghi lại câu vấn đáp của họ rồi thuật lại những điều nhóm em ghi nhận được trước lớp. )

unit 1 hinh 47 ta 11 m

Tạm dịch:

1. Bạn có bất kể yếu tố gì về mái ấm gia đình của bạn không ?
– Chúng là về cái gì ?
– Chúng đến từ đâu ?
– Bạn xử lý chúng như thế nào ? Bố mẹ bạn xử lý chúng như thế nào ?
2. Bạn có muốn tự biến hóa bản thân để xử lý xung đột tốt hơn ?
3. Bạn có nghĩ rằng cha mẹ của bạn nên biến hóa thái độ và quy tắc của họ ? Tại sao ? Tại sao không ?

Bài tiếp theo:

Xem thêm :
Trên đây là nội dung bài học kinh nghiệm kèm câu vấn đáp ( gợi ý vấn đáp ), phần dịch nghĩa của những câu hỏi, bài tập trong Unit 1 : The generation gap trang 6 sgk Tiếng Anh 11 tập 1 vừa đủ, ngắn gọn và đúng chuẩn nhất. Chúc những bạn làm bài Tiếng Anh tốt !
“ Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com “