articlewriting1 1

[Sách Giải] ✅ Đề kiểm tra 15 phút Tin học 12 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 – 4 đề) – Sách Giải – Học Online Cùng https://noithatthachcaovn.com

Tin tức tổng hợp

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1

Môn: Hóa Học 12

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 1)

Câu 1: Mô hình dữ liệu quan hệ được E. F. Codd đề xuất năm nào?

A. 1975 B. 2000 C. 1995 D. 1970

Câu 2: Mô hình phổ biến để xây dựng ứng dụng CSDL quan hệ là:

A. Mô hình phân cấp B. Mô hình cơ sở quan hệ
C. Mô hình tài liệu quan hệ D. Mô hình hướng đối tượng người dùng

Câu 3: Thao tác nào sau đây không thuộc loại tạo lập CSDL quan hệ?

A. Tạo cấu trúc bảng B. Chọn khoá chính
C. Ðặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng D. Nhập dữ liệu khởi đầu

Câu 4: Trong hệ CSDL quan hệ, miền là:

A. Kiểu dữ liệu của một thuộc tính B. Tập những kiểu tài liệu trong Access
C. Kiểu tài liệu của một bảng D. Tập những thuộc tính trong một bảng

Câu 5: Thao tác nào sau đây không là thao tác khai thác CSDL quan hệ?

A. Sắp xếp những bản ghi B. Thêm bản ghi mới C. Kết xuất báo cáo giải trình D. Xem dữ liệu

Câu 6: Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là:

A. Tạo ra một hay nhiều biểu mẫu B. Tạo ra một hay nhiều báo cáo giải trình
C. Tạo ra một hay nhiều mẫu hỏi D. Tạo ra một hay nhiều bảng

Câu 7: Tìm phương án sai. Thao tác sắp xếp bản ghi:

A. Chỉ triển khai sắp xếp trên một trường
B. Có thể thực thi sắp xếp trên một vài trường với mức ưu tiên khác nhau
C. Không làm đổi khác tài liệu trên đĩa
D. Để tổ chức triển khai tàng trữ tài liệu hợp lý hơn

Câu 8: Thao tác nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu?

A. Nhập dữ liệu bắt đầu B. Sao chép CSDL thành bản sao dự trữ
C. Thêm, xóa bản ghi D. Sửa những tài liệu chưa tương thích

Câu 9: Truy vấn cơ sở dữ liệu là gì?

A. Là một đối tượng người tiêu dùng để nhập tài liệu vào bảng .
B. Là một giao diện để hiển thị thông tin .
C. Là một dạng bộ lọc ; có năng lực tích lũy thông tin từ nhiều bảng trong một CSDL quan hệ
D. Là nhu yếu máy thực thi lệnh gì đó .

Câu 10: Cho bảng dữ liệu sau:

Số thẻ Mã số sách Ngày mượn Ngày trả
TV-02 TO-012 5-9-2007 30-9-2007
TV-04 TN-103 12-9-2007 15-9-2007
TV-02 TN-102 24-9-2007 5-10-2007
TV-01 TO-012 12-10-2007 12-10-2007

Điều nào sau đây không tương thích với đặc trưng của quan hệ trên trong hệ CSDL quan hệ ?
A. Tên những thuộc tính bằng chữ Việt
B. Không có thuộc tính tên người mượn
C. Quan hệ có một thuộc tính là phức tạp
D. Quan hệ có một thuộc tính là đa trị

Đáp án & Thang điểm

(Mỗi câu đúng được 1 điểm)

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
D C D A B
Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10
D A B C C

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1

Môn: Hóa Học 12

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 2)

Câu 1: Mô hình dữ liệu quan hệ được E. F. Codd đề xuất năm nào?

A. 1970 B. 1975 C. 2000 D. 1995

Câu 2: Trong mô hình quan hệ, về mặt cấu trúc thì dữ liệu được thể hiện trong các:

A. Bảng ( Table ) B. Cột ( Field ) C. Hàng ( Record ) D. Báo cáo ( Report )

Câu 3: Thao tác nào sau đây không thuộc loại tạo lập CSDL quan hệ?

A. Tạo link giữa những bảng B. Chọn khoá chính
C. Nhập dữ liệu khởi đầu D. Ðặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng

Câu 4: Khẳng định nào là đúng khi nói về khoá?

A. Khoá là tổng thể những thuộc tính vừa đủ để phân biệt được những bảng
B. Khoá là một tập thuộc tính vừa đủ để phân biệt những bộ
C. Khoá chỉ là một thuộc tính trong bảng được chọn làm khoá
D. Khoá phải là những trường STT

Câu 5: Thao tác nào sau đây không là thao tác khai thác CSDL quan hệ?

A. Sắp xếp những bản ghi B. Thêm bản ghi mới C. Kết xuất báo cáo giải trình D. Xem dữ liệu

Câu 6: Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là:

A. Tạo ra một hay nhiều bảng B. Tạo ra một hay nhiều biểu mẫu
C. Tạo ra một hay nhiều báo cáo giải trình D. Tạo ra một hay nhiều mẫu hỏi

Câu 7: Tìm phương án sai. Thao tác sắp xếp bản ghi:

A. Có thể thực thi sắp xếp trên một vài trường với mức ưu tiên khác nhau
B. Không làm đổi khác tài liệu trên đĩa
C. Chỉ triển khai sắp xếp trên một trường
D. Để tổ chức triển khai tàng trữ tài liệu phải chăng hơn

Câu 8: Thao tác nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu?

A. Nhập dữ liệu bắt đầu B. Thêm, xóa bản ghi
C. Sửa những tài liệu chưa tương thích D. Sao chép CSDL thành bản sao dự trữ

Câu 9: Thông thường các hệ QTCSDL cung cấp cách xem dữ liệu như:

A. Có thể xem hàng loạt bảng
B. Cho phép tạo ra những biểu mẫu để xem những bản ghi
C. Có thể dùng công cụ lọc tài liệu
D. Tất cả đều đúng

Câu 10: Cho bảng dữ liệu sau:

Số thẻ Mã số sách Ngày mượn Ngày trả
TV-02 TO-012 5-9-2007 30-9-2007
TV-02 TN-103 22-10-2007 25-10-2007
TV-04 TN-103 12-9-2007 15-9-2007
TV-02 TN-102 24-9-2007 5-10-2007
TV-01 TO-012 5-10-2007

Điều nào sau đây không tương thích với đặc trưng của quan hệ trên trong hệ CSDL quan hệ ?
A. Tên những thuộc tính bằng chữ Việt
B. Không có thuộc tính tên người mượn
C. Quan hệ có một thuộc tính là phức tạp
D. Quan hệ có một thuộc tính là đa trị

Đáp án & Thang điểm

(Mỗi câu đúng được 1 điểm)

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
A A C B B
Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10
A C D D D

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1

Môn: Hóa Học 12

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 3)

Câu 1: Mô hình dữ liệu quan hệ được E. F. Codd đề xuất năm nào?

A. 1975 B. 2000 C. 1970 D. 1995

Câu 2: Khi cập nhật dữ liệu vào bảng, ta không thể để trống trường nào sau đây?

A. Khóa chính B. Khóa và khóa chính
C. Trường bắt buộc điền tài liệu D. Tất cả những trường của bảng

Câu 3: Thao tác nào sau đây không thuộc loại tạo lập CSDL quan hệ?

A. Nhập dữ liệu khởi đầu B. Chọn khoá chính
C. Ðặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng D. Tạo cấu trúc bảng

Câu 4: Thao tác khai báo cấu trúc bảng bao gồm:

A. Khai báo kích cỡ của trường
B. Tạo link giữa những bảng
C. Đặt tên những trường và chỉ định kiểu tài liệu cho mỗi trường
D. Câu A và C đúng

Câu 5: Thao tác nào sau đây không là thao tác khai thác CSDL quan hệ?

A. Sắp xếp những bản ghi B. Kết xuất báo cáo giải trình C. Xem dữ liệu D. Thêm bản ghi mới

Câu 6: Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là :

A. Tạo ra một hay nhiều biểu mẫu B. Tạo ra một hay nhiều bảng
C. Tạo ra một hay nhiều báo cáo giải trình D. Tạo ra một hay nhiều mẫu hỏi

Câu 7: Tìm phương án sai. Thao tác sắp xếp bản ghi:

A. Có thể triển khai sắp xếp trên một vài trường với mức ưu tiên khác nhau
B. Chỉ triển khai sắp xếp trên một trường
C. Không làm đổi khác tài liệu trên đĩa
D. Để tổ chức triển khai tàng trữ tài liệu hợp lý hơn

Câu 8: Thao tác nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu?

A. Nhập dữ liệu khởi đầu B. Thêm, xóa bản ghi
C. Sao chép CSDL thành bản sao dự trữ D. Sửa những tài liệu chưa tương thích

Câu 9: Thao tác trên dữ liệu có thể là:

A. Sửa bản ghi B. Thêm bản ghi C. Xoá bản ghi D. Tất cả đáp án trên

Câu 10: Cho bảng dữ liệu sau:

Số thẻ Mã số sách Ngày mượn Ngày trả
TV-02 TO-012 5-9-2007 30-9-2007
TV-04 TN-103 12-9-2007 15-9-2007
TV-02 TN-102 24-9-2007 5-10-2007
TV-01 TO-012 12-10-2007 12-10-2007

Điều nào sau đây không tương thích với đặc trưng của quan hệ trên trong hệ CSDL quan hệ ?
A. Tên những thuộc tính bằng chữ Việt
B. Quan hệ có một thuộc tính là phức tạp
C. Không có thuộc tính tên người mượn
D. Quan hệ có một thuộc tính là đa trị

Đáp án & Thang điểm

(Mỗi câu đúng được 1 điểm)

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
C A A D D
Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10
B B C D B

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1

Môn: Hóa Học 12

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề 4)

Câu 1: Mô hình dữ liệu quan hệ được E. F. Codd đề xuất năm nào?

A. 1975 B. 1970 C. 2000 D. 1995

Câu 2: Các khái niệm dùng để mô tả các yếu tố nào sẽ tạo thành mô hình dữ liệu quan hệ?

A. Cấu trúc tài liệu B. Các ràng buộc tài liệu
C. Các thao tác, phép toán trên tài liệu D. Tất cả đều đúng

Câu 3: Thao tác nào sau đây không thuộc loại tạo lập CSDL quan hệ?

A. Tạo link giữa những bảng B. Chọn khoá chính
C. Ðặt tên bảng và lưu cấu trúc bảng D. Nhập dữ liệu bắt đầu

Câu 4: Hai bảng trong một CSDL quan hệ được liên kết với nhau bởi các khóa. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Các khóa link phải là khóa chính của mỗi bảng
B. Trong những khóa link phải có tối thiểu một khóa là khóa chính ở một bảng nào đó
C. Trong những khóa link hoàn toàn có thể không có khóa chính nào tham gia
D. Tất cả đều đúng

Câu 5: Thao tác nào sau đây không là thao tác khai thác CSDL quan hệ?

A. Sắp xếp những bản ghi B. Kết xuất báo cáo giải trình C. Thêm bản ghi mới D. Xem dữ liệu

Câu 6: Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là:

A. Tạo ra một hay nhiều biểu mẫu B. Tạo ra một hay nhiều báo cáo giải trình
C. Tạo ra một hay nhiều bảng D. Tạo ra một hay nhiều mẫu hỏi

Câu 7: Tìm phương án sai. Thao tác sắp xếp bản ghi:

A. Có thể thực thi sắp xếp trên một vài trường với mức ưu tiên khác nhau
B. Không làm biến hóa tài liệu trên đĩa
C. Để tổ chức triển khai tàng trữ tài liệu hợp lý hơn
D. Chỉ triển khai sắp xếp trên một trường

Câu 8: Thao tác nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu?

A. Sao chép CSDL thành bản sao dự trữ B. Nhập dữ liệu khởi đầu
C. Thêm, xóa bản ghi D. Sửa những tài liệu chưa tương thích

Câu 9: Chọn phát biểu sai về báo cáo:

A. Báo cáo thường được in ra hay hiển thị trên màn hình hiển thị theo khuôn mẫu định sẵn
B. Báo cáo không hề kiến thiết xây dựng dựa trên những truy vấn
C. Báo cáo hoàn toàn có thể đơn thuần là list 1 số ít bản ghi
D. Báo cáo là một đối tượng người dùng trong Access

Câu 10: Cho bảng dữ liệu sau:

Số thẻ Mã số sách Ngày mượn Ngày trả
TV-02 TO-012 5-9-2007 30-9-2007
TV-02 TN-103 22-10-2007 25-10-2007
TV-04 TN-103 12-9-2007 15-9-2007
TV-02 TN-102 24-9-2007 5-10-2007
TV-01 TO-012 5-10-2007

Điều nào sau đây không tương thích với đặc trưng của quan hệ trên trong hệ CSDL quan hệ ?
A. Quan hệ có một thuộc tính là đa trị
B. Tên những thuộc tính bằng chữ Việt
C. Không có thuộc tính tên người mượn
D. Quan hệ có một thuộc tính là phức tạp

Đáp án & Thang điểm

(Mỗi câu đúng được 1 điểm)

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
B D D B C
Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10
C D A B

A