articlewriting1 1

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Luyện Tập Trang 89-90

Học tập

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây

Sách giải toán 9 Luyện tập trang 89-90 giúp bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 9 sẽ giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận hài hòa và hợp lý và hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học khác :

Bài 7: Tứ giác nội tiếp

Luyện tập (trang 89-90 sgk Toán 9 Tập 2)

Bài 56 (trang 89 SGK Toán 9 tập 2): Xem hình 47. Hãy tìm số đo các góc của tứ giác ABCD.

Giải bài 56 trang 89 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 56 Trang 89 Sgk Toan 9 Tap 2

Lời giải

Giải bài 56 trang 89 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 56 Trang 89 Toan 9 Tap 2

Kiến thức áp dụng

Bài 7: Tứ giác nội tiếp

Luyện tập (trang 89-90 sgk Toán 9 Tập 2)

Bài 57 (trang 89 SGK Toán 9 tập 2): Trong các hình sau, hình nào nội tiếp được trong một đường tròn:

Hình bình hành, hình chữ nhật, hình vuông vắn, hình thang, hình thang vuông, hình thang cân ? Vì sao ?

Lời giải

Các hình nội tiếp được trong một đường tròn là :
+ Hình chữ nhật :
Hình chữ nhật ABCD có :

Giải bài 57 trang 89 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 57 Trang 89 Sgk Toan 9 Tap 2 1

⇒ ABCD nội tiếp trong một đường tròn. Đường tròn đó là đường tròn đường kính AC.

Giải bài 57 trang 89 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 57 Trang 89 Sgk Toan 9 Tap 2 2
+ Hình vuông :
Vì hình vuông vắn là hình chữ nhật
⇒ Hình vuông cũng nội tiếp trong một đường tròn .

Giải bài 57 trang 89 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 57 Trang 89 Sgk Toan 9 Tap 2 3

+ Hình thang cân :
Hình thang cân ABCD có :

Giải bài 57 trang 89 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 57 Trang 89 Sgk Toan 9 Tap 2 4

⇒ ABCD nội tiếp trong một đường tròn.

Giải bài 57 trang 89 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 57 Trang 89 Sgk Toan 9 Tap 2 5

Kiến thức áp dụng

Bài 7: Tứ giác nội tiếp

Luyện tập (trang 89-90 sgk Toán 9 Tập 2)

Bài 58 (trang 90 SGK Toán 9 tập 2): Cho tam giác đều ABC. Trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa đỉnh A, lấy điểm D sao cho DB = DC và Giải bài 58 trang 90 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 58 Trang 90 Sgk Toan 9 Tap 2 1

a ) Chứng minh tứ giác ABDC là tứ giác nội tiếp .
b ) Xác định tâm của đường tròn đi qua bốn điểm A, B, D, C.

Lời giải

Giải bài 58 trang 90 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 58 Trang 90 Toan 9 Tap 2

Giải bài 58 trang 90 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 58 Trang 90 Toan 9 Tap 2 2
⇒ AD là đường kính của đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABDC.
⇒ tâm O là trung điểm AD.
Vậy tâm đường tròn đi qua bốn điểm A, B, D, C là trung điểm AD.

Kiến thức áp dụng

Bài 7: Tứ giác nội tiếp

Luyện tập (trang 89-90 sgk Toán 9 Tập 2)

Bài 59 (trang 90 SGK Toán 9 tập 2): Cho hình bình hành ABCD. Đường tròn đi qua ba đỉnh A, B, C cắt đường thẳng CD tại P khác C. Chứng minh AP = AD.

Lời giải

Giải bài 59 trang 90 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 59 Trang 90 Sgk Toan 9 Tap 2 1

Kiến thức áp dụng

Bài 7: Tứ giác nội tiếp

Luyện tập (trang 89-90 sgk Toán 9 Tập 2)

Bài 60 (trang 90 SGK Toán 9 tập 2): Xem hình 48. Chứng minh QR // ST.

Hướng dẫn: Xét cặp góc so le trong Giải bài 60 trang 90 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 60 Trang 90 Sgk Toan 9 Tap 2 3

Giải bài 60 trang 90 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 60 Trang 90 Sgk Toan 9 Tap 2 1

Lời giải

Giải bài 60 trang 90 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 60 Trang 90 Sgk Toan 9 Tap 2 4
Giải bài 60 trang 90 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9 Bai 60 Trang 90 Sgk Toan 9 Tap 2 5

Kiến thức áp dụng