b4 tr 69 sach toan 3

Bài 1, 2, 3, 4 trang 69 SGK Toán 3 – Môn Toán – Tìm đáp án, giải bài

Học tập

Bài 1

Tính nhẩm :
a ) \ ( 9 \ times 6 = \ ) \ ( 9 \ times 7 = \ ) \ ( 9 \ times 8 = \ ) \ ( 9 \ times 9 = \ )

    \(54  : 9 =\)        \(63 : 9 =\)          \(72 : 9 =\)          \( 81 : 9 =\)

b ) \ ( 18 : 9 = \ ) \ ( 27 : 9 = \ ) \ ( 36 : 9 = \ ) \ ( 45 : 9 = \ )
\ ( 18 : 2 = \ ) \ ( 27 : 3 = \ ) \ ( 36 : 4 = \ ) \ ( 45 : 5 = \ )

Phương pháp giải:

Nhẩm tìm giá trị của phép nhân và phép chia trong khoanh vùng phạm vi đã học rồi điền tác dụng vào chỗ trống .

Lời giải chi tiết:

a ) \ ( 9 \ times 6 = 54 \ ) \ ( 9 \ times 7 = 63 \ ) \ ( 9 \ times 8 = 72 \ ) \ ( 9 \ times 9 = 81 \ )
\ ( 54 : 9 = 6 \ ) \ ( 63 : 9 = 7 \ ) \ ( 72 : 9 = 8 \ ) \ ( 81 : 9 = 9 \ )
b ) \ ( 18 : 9 = 2 \ ) \ ( 27 : 9 = 3 \ ) \ ( 36 : 9 = 4 \ ) \ ( 45 : 9 = 5 \ )
\ ( 18 : 2 = 9 \ ) \ ( 27 : 3 = 9 \ ) \ ( 36 : 4 = 9 \ ) \ ( 45 : 5 = 9 \ )

Bài 2

Số :

Số bị chia \ ( 27 \ ) \ ( 27 \ ) \ ( 63 \ ) \ ( 63 \ )
Số chia \ ( 9 \ ) \ ( 9 \ ) \ ( 9 \ ) \ ( 9 \ )
Thương \ ( 3 \ ) \ ( 3 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ )

Phương pháp giải:

– Muốn tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia .
– Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương .
– Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia .

Lời giải chi tiết:

Số bị chia \ ( 27 \ ) \ ( 27 \ )

\(27\)

\ ( 63 \ ) \ ( 63 \ ) \ ( 63 \ )
Số chia \ ( 9 \ ) \ ( 9 \ ) \ ( 9 \ ) \ ( 9 \ ) \ ( 9 \ ) \ ( 9 \ )
thương \ ( 3 \ ) \ ( 3 \ ) \ ( 3 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ ) \ ( 7 \ )

Bài 3

Một công ti dự tính xây \ ( 36 \ ) ngôi nhà, đến nay đã thiết kế xây dựng được \ ( \ dfrac { 1 } { 9 } \ ) số nhà đó. Hỏi công ti còn phải xây tiếp bao nhiêu ngôi nhà nữa ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt
Kế hoạch : 36 ngôi nhà .
Đã làm : \ ( \ dfrac { 1 } { 9 } \ ) số ngôi nhà
Còn lại : … ngôi nhà ?
– Tính số ngôi nhà đã thiết kế xây dựng ta lấy số ngôi nhà cần xây theo dự tính chia cho 9 .
– Lấy số ngôi nhà theo dự tính trừ đi số ngôi nhà đã làm .

Lời giải chi tiết:

Công ti đã xây số ngôi nhà là :
\ ( 36 : 9 = 4 \ ) ( ngôi nhà ) .
Công ty còn phải xây tiếp số ngôi nhà nữa là :
\ ( 36 – 4 = 32 \ ) ( ngôi nhà )
Đáp số : \ ( 32 \ ) ngôi nhà .

Bài 4

Tìm \ ( \ dfrac { 1 } { 9 } \ ) số ô vuông của mỗi hình

b4 tr 69 sach toan 3

Phương pháp giải:

– Đếm số ô vuông của mỗi hình .
– Lấy số vừa đếm được chia cho 9 .

Lời giải chi tiết:

a ) Hình a có \ ( 18 \ ) ô vuông. Vậy \ ( \ dfrac { 1 } { 9 } \ ) ô vuông của hình a là :

\(18 : 9 = 2\) (ô vuông)

b ) Hình b có \ ( 18 \ ) ô vuông. Vậy \ ( \ frac { 1 } { 9 } \ ) số ô vuông của hình b là :
\ ( 18 : 9 = 2 \ ) ( ô vuông ) .