baigiai

Giải bài tập Toán 6 KNTT – Luyện tập chung trang 69

Học tập

Giải Bài 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31 trang 69 SGK Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Luyện tập chung –  Chương 3 Số nguyên

Giải Bài 3.24 trang 69 SGK Toán 6 KNTT

debai

Dùng số nguyên âm hoặc số nguyên dương để diễn tả các thông tin sau:
a) Khi đọc sách, bạn Quang thường đưa trang sách lại quá gần mắt. Bạn ấy đã phải mang kính cận 1 dioptre.
b) Ông của bạn Quang đã già nên phải dùng kính lão 2 dioptre để đọc sách báo.

baigiai

a ) Khi đọc sách, bạn Quang thường đưa trang sách lại quá gần mắt. Bạn ấy đã phải đeo kính – 1 dioptre .
b ) Ông của bạn Quang đã già nên phải đeo kính 2 dioptre ( hay + 2 dioptre ) để đọc sách báo

Bài 3.25 SGK Toán 6 Kết nối tri thức

Điểm A nằm trên trục số và cách gốc O một khoảng chừng bằng 12 đơn vị chức năng ( trục số nằm ngang và có chiều dương từ trái sang phải ). Hỏi điểm A trình diễn số nguyên nào nếu :
a ) A nằm bên phải gốc O .
b ) A nằm ở bên trái gốc O .

a ) Vì A nằm bên phải gốc O và cách O một khoảng chừng bằng 12 đơn vị chức năng nên điểm A trình diễn số + 12 .
b ) Vì A nằm bên trái gốc O và cách O một khoảng chừng bằng 12 đơn vị chức năng nên điểm A màn biểu diễn số – 12 .

Bài 3.26 trang 69 Toán 6 KNTT

Liệt kê những thành phần của tập hợp sau rồi tính tổng của chúng :
a ) { x ∈ Z ; | – 3 ≤ x ≤ 3 }
b ) { x ∈ Z ; | – 7 ≤ x ≤ – 2 }

a ) Các số nguyên lớn hơn – 3 và nhỏ hơn hoặc bằng 3 là : – 2 ; – 1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3
Do đó : S = { – 2 ; – 1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 }
Tổng những thành phần của S là : ( – 2 ) + ( – 1 ) + 0 + 1 + 2 + 3 = [ ( – 2 ) + 2 ] + [ ( – 1 ) + 1 ) ] + 3
= 0 + 0 + 3 = 3 .
b ) Các số nguyên lớn hơn – 7 và nhỏ hơn hoặc bằng – 2 là : – 6 ; – 5 ; – 4 ; – 3 ; – 2
Do đó : T = { – 6 ; – 5 ; – 4 ; – 3 ; – 2 }
Tổng những thành phần của T là : ( – 6 ) + ( – 5 ) + ( – 4 ) + ( – 3 ) + ( – 2 ) = – ( 6 + 5 + 4 + 3 + 2 )
= – 20 .

Giải Bài 3.27 Toán 6

Tính giá trị của biểu thức :
a ) ( 27 + 86 ) – ( 29 – 5 + 84 ) ;
b ) 39 – ( 298 – 89 ) + 299 .

a ) ( 27 + 86 ) – ( 29 – 5 + 84 )
= 27 + 86 – 29 + 5 – 84Quảng cáo
= ( 27 – 29 ) + ( 86 – 84 ) + 5
= ( – 2 ) + 2 + 5
= 0 + 5
= 5
b ) 39 – ( 298 – 89 ) + 299
= 39 – 298 + 89 + 299
= ( 39 + 89 ) + ( 299 – 298 )
= 39 + 89 + 1
= 39 + ( 89 + 1 )
= 39 + 90
= 129

Giải Bài 3.28 trang 69 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính giá trị của biểu thức ( – 314 ) – ( 75 + x ) nếu :
a ) x = 25
b ) x = – 313 .
Thay từng giá trị của x vào biểu thức rồi tính

a ) Khi x = 25 thì
( – 314 ) – ( 75 + x )

= (-314) – (75 + 25)

Quảng cáo
= ( – 314 ) – 100
= ( – 314 ) + ( – 100 )
= – ( 314 + 100 )
= – 414 .
b ) Khi x = – 313 thì
( – 314 ) – ( 75 + x )
= ( – 314 ) – ( 75 – 313 )
= – 314 – 75 + 313
= – 75 – ( 314 – 313 ) = – 75 – 1 = – ( 75 + 1 ) = – 76 .

Bài 3.29 trang 69 SGK Toán 6 tập 1

Tính một cách phải chăng :
a ) 2 834 + 275 – 2 833 – 265 ;
b ) ( 11 + 12 + 13 ) – ( 1 + 2 + 3 ) .
– Nhóm những hạng tử mà khi cộng ( hoặc trừ ) được một hiệu quả “ đẹp ”
– Nếu có ngoặc thì hoàn toàn có thể triển khai phá ngoặc rồi nhóm

a ) 2 834 + 275 – 2 833 – 265
= ( 2 834 – 2 833 ) + ( 275 – 265 )
= 1 + 10
= 11
b ) ( 11 + 12 + 13 ) – ( 1 + 2 + 3 )
= 11 + 12 + 13 – 1 – 2 – 3
= ( 11 – 1 ) + ( 12 – 2 ) + ( 13 – 3 )
= 10 + 10 + 10
= 20 + 10
= 30

Bài 3.30 Toán lớp 6 trang 69

Có ba chiếc hộp đựng những miếng bìa. Trên mỗi miếng bìa có ghi 1 số ít như đã cho trong hình dưới đây. Hãy chuyển một miếng bìa từ hộp này sang hộp khác sao cho tổng những số ghi trên những miếng bìa trong mỗi hộp đều bằng nhau .

bai 3 30 trang 69 toan lop 6 tap 1 ket noi tri thuc.20210801125804

Tổng những chữ số ghi trên hộp thứ nhất tính từ trái sang là :
6 + ( – 1 ) + ( – 3 ) = 6 – 1 – 3 = 5 – 3 = 2
Tổng những chữ số ghi trên hộp thứ hai tính từ trái sang là :
5 + ( – 4 ) + 3 = 5 – 4 + 3 = 1 + 3 = 4
Tổng những chữ số ghi trên hộp thứ ba tính từ trái sang là :
– 5 + 9 + 2 = – 5 + ( 9 + 2 ) = – 5 + 11 = 11 – 5 = 6
Tổng những chữ số trên cả ba hộp là :
2 + 4 + 6 = 12
Để mỗi hộp có tổng những số bằng nhau thì tổng mỗi bộ số trong mỗi hộp là :
12 : 3 = 4
+ ) Vì tổng những số ghi trên hộp thứ hai tính từ trái sang là 4 nên những miếng bìa được giữ nguyên
+ ) Vì tổng những số ghi trên hộp thứ nhất tính từ trái sang là 2 nên hộp thứ nhất cần thêm miếng bìa có chữ số 2 để có tổng là 4 .
+ ) Vì tổng những số ghi trên hộp thứ ba tính từ trái sang là 6 nên hộp cần bỏ miếng bìa có chữ số 2 để có tổng là 4 .
Vậy ta chuyển dời miếng bìa có chữ số 2 từ hộp thứ ba sang hộp thứ nhất tính từ trái sang .

Giải Bài 3.31 – Luyện tập chung trang 69 Toán 6

Trong một game show, bạn Minh nhận được nhu yếu : “ Hãy tính tổng của toàn bộ những số trong tập hợp
{ x ∈ N | – 25 ≤ x ≤ 25 }

Minh trả lời ngay: “Bằng 0”. Em có thể giải thích tại sao Minh tính nhanh thế không?

Minh vấn đáp nhanh như thế là vì trong tập đã cho ta đều ghép được 2 số đối nhau. Ví dụ như 2 và – 2 là hai số đối nhau đều thuộc tập hợp, tổng của chúng bằng 0 .
Vậy không kể số 0, những số còn lại chia thành từng cặp có tổng bằng 0 ( mỗi số cộng với số đối của nó ). Do đó tổng của chúng bằng 0 .