articlewriting1 1

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi Tin học

Học tập

Đề cương tin học nghề phần excel

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản rất đầy đủ của tài liệu tại đây ( 55.38 KB, 4 trang )

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 25 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì
nhận được kết quả:
A. 0
B. 5
C. #VALUE! D. #NAME!
[
]
Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi “Tin hoc” ;ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2
gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả:
A. #VALUE!
B. Tin hoc
C. 2008
D. Tin hoc2008
[
]
Khi đang làm việc với Excel, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về ô đầu tiên
(ô A1) của bảng tính ?
A. Shift+Home B. Alt+Home
C. Ctrl+Home D. Shift+Ctrl+Home
[
]
Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:
A. Dấu chấm hỏi (?)
B. Dấu bằng (= )
C. Dấu hai chấm (: )
D. Dấu đô la ($)
[
]
Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?
A. Chương trình bảng tính bị nhiễm virus
B. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi
C. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số
D. Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số
[
]
Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =RIGHT(A2,3) thì

nhận được kết quả ?
A. 3
B. HOC
C. TIN D. Tinhoc
[
]
Trong khi làm việc với Excel, muốn lưu bảng tính hiện thời vào đĩa, ta thực hiện
A. Window – Save B. Edit – Save
C. Tools – Save D. File – Save
[
]
Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:
A. Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái
B. Dữ liệu kiểu kí tự sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái
C. Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải
D. Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải
[
]
Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì
nhận được kết quả:
A. 0
B. 5
C. #VALUE! D. #DIV/0!
[
]
Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối?
A. B$1:D$10
B. $B1:$D10 C. B$1$:D$10$
D. $B$1:$D$10
[
]
Trong bảng tính Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi
cần so sánh khác nhau thì sử dụng kí hiệu nào?
A. #
B. < >

C. ><
D. &
[
]
Khi đang làm việc với WinWord (Excel), nếu lưu tệp vào đĩa, thì tệp đó ?
A. Luôn luôn ở trong thư mục OFFICE
B. Luôn luôn ở trong thư mục My Documents
C. Bắt buộc ở trong thư mục WINWORD (EXCEL )
D. Cả 3 câu đều sai
[
]

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự “Tin hoc van phong” ; Tại ô B2 gõ
vào công thức =LOWER(A2) thì nhận được kết quả?
A. TIN HOC VAN PHONG B. Tin hoc van phong
C. tin hoc van phong D. Tin Hoc Van Phong
[
]
Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =IF(3>5,100,IF(5<6,200,300)) thì kết quả
nhận được tại ô A2 là:
A. 200
B. 100
C. 300 D. False
[
]
Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dãy kí tự “1Angiang2”. Nếu sử dụng nút điền để điền dữ
liệu đến các cột B2, C2, D2, E2; thì kết quả nhận được tại ô E2 là:
A. 1Angiang6 B. 5Angiang6 C. 5Angiang2 D. 1Angiang2
[
]
Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi TINHOC. Tại ô B2 gõ công thức =LEFT(A2,3) thì nhận
được kết quả ?
A. Tinhoc
B. 3

C. HOC D. TIN
[
]
Để chuẩn bị in một bảng tính Excel ra giấy ?
A. Excel bắt buộc phải đánh số trang ở vị trí bên phải đầu mỗi trang
B. Có thể khai báo đánh số trang in hoặc không
C. Chỉ đánh số trang in nếu bảng tính gồm nhiều trang
D. Vị trí của số trang luôn luôn ở góc dưới bên phải
[
]
Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự “Tin hoc van phong” ; Tại ô B2 gõ
vào công thức =PROPER(A2) thì nhận được kết quả?
A. Tin hoc van phong B. Tin hoc van phong
C. TIN HOC VAN PHONG D. Tin Hoc Van Phong
[
]
Trong bảng tính Excel, giao của một hàng và một cột được gọi là?
A. Dữ liệu
B. ô
C. Trường D. Công thức
[
]
Giả sử ngày hệ thống của máy tính là: 8/18/2008; Khi đó tại ô A2 gõ vào công thức =Today()-1
thì nhận được kết quả là:
A. 0
B. #VALUE!
C. #NAME!
D. 8/17/2008
[
]
Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 10 ; ô B2 có giá trị là số 3. Tại ô C2 gõ công thức
=MOD(A2,B2) thì nhận được kết quả :
A. 10
B. 3
C. #Value

D. 1
[
]
Trong bảng tính Excel, tại ô D2 có công thức =B2*C2/100. Nếu sao chép công thức đến ô G6
thì sẽ có công thức là:
A. E7*F7/100
B. B6*C6/100 C. E6*F6/100
D. E2*C2/100
[
]
Trong bảng tính Excel, để sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại, ta thực hiện:
A. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F2
B. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F4
C. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F10
D. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, rồi bấm phím F12
[
]
Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 10 ; Tại ô B2 gõ vào công thức
=PRODUCT(A2,5) thì nhận được kết quả:

A. #VALUE!

B. 2

C. 10

D. 50

[
]
Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi TINHOC ; Tại ô B2 gõ vào công thức
=VALUE(A2) thì nhận được kết quả :
A. #VALUE!

B. Tinhoc
C. TINHOC
D. 6
[
]
Trong bảng tính Excel, khi chiều dài dữ liệu kiểu số lớn hơn chiều rộng của ô thì sẽ hiện thị
trong ô các kí tự:
A. &
B. #
C. $ D. *
[
]
Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị dãy kí tự “1 Angiang 2”. Nếu sử dụng nút điền để
điền dữ liệu đến các ô B2, C2, D2, E2 ; thì kết quả nhận được tại ô E2 là:
A. 5 Angiang 2 B. 1 Angiang 2
C. 1 Angiang 6 D. 2 Angiang 2
[
]
Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là :
A. Kiểu chuỗi, kiểu văn bản, kiểu ngày tháng
B. Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng, kiểu công thức
C. Kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng
D. Kiểu công thức, kiểu hàm, kiểu số, kiểu ngày tháng
[
]
Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?
A. #NAME!
B. #VALUE! C. #N/A!
D. #DIV/0!
[
]
Trong bảng tính Excel, muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn hàng
này và thực hiện :
A. Table – Delete Rows B. Nhấn phím Delete
C. Edit – Delete D. Tools – Delete

[
]
Trong bảng tính Excel, muốn sắp xếp danh sách dữ liệu theo thứ tự tằng (giảm), ta thực hiện:
A. Tools – Sort B. File – Sort
C. Data – Sort D. Format – Sort
[
]
Trong bảng tính Excel, khối ô là tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật, Địa chỉ khối ô
được thể hiện như câu nào sau đây là đúng?
A. B1…H15
B. B1:H15
C. B1-H15
D. B1..H15
[
]
Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 2008. Tại ô B2 gõ công thức =LEN(A2) thì nhận được kết
quả ?
A. #Value
B. 0
C. 4
D. 2008
[
]
Trong bảng tính Excel, hộp thoại Chart Wizard cho phép xác định các thông tin nào sau đây cho
biểu đồ?
A. Tiêu đề B. Có đường lưới hay không
C. Chú giải cho các trục D. Cả 3 câu đều đúng
[
]
Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi 2008 ; Tại ô B2 gõ vào công thức
=VALUE(A2) thì nhận được kết quả :
A. #NAME! B. #VALUE!
C. Giá trị kiểu chuỗi 2008 D. Giá trị kiểu số 2008
[
]
Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 2008 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =LEN(A2)

thì nhận được kết quả :

A. 2008

B. 1

C. 4

D. #DIV/0!

[
]
Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =MAX(30,10,65,5) thì nhận được kết quả tại
ô A2 là:
A. 30
B. 5
C. 65
D. 110
[
]
Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi Tinhoc ; Tại ô C2 gõ vào công thức =A2 thì nhận được
kết quả tại ô C2:
A. #Value
B. TINHOC
C. TinHoc
D. Tinhoc
[
]
Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự “Tin hoc van phong” ; Tại ô B2 gõ
vào công thức =UPPER(A2) thì nhận được kết quả?
A. TIN HOC VAN PHONG B. Tin hoc van phong
C. Tin Hoc Van Phong D. Tin hoc van phong

[
]
Trong bảng tính Excel, để lọc dữ liệu tự động, sau khi chọn khối cần lọc, ta thực hiện:
A. Format – Filter – AutoFilter B. Insert – Filter – AutoFilter
C. Data – Filter – AutoFilter D. View – Filter – AutoFilter
[
]
Trong bảng tính Excel, hàm nào sau đây cho phép tính tổng các giá trị kiểu số thỏa mãn một
điều kiện cho trước?
A. SUM
B. COUNTIF
C. COUNT
D. SUMIF
[
]
Trong bảng tính Excel, để chèn thêm một cột vào trang tính, ta thực hiện :
A. Table – Insert Columns B. Format – Cells – Insert Columns
C. Table – Insert Cells D. Insert – Columns
[
]
Khi đang làm việc với Excel, có thể di chuyển từ sheet này sang sheet khác bằng cách sử dụng
các phím hoặc các tổ hợp phím:
A. Page Up ; Page Down B. Ctrl-Page Up ; Ctrl- Page Down
C. Cả 2 câu đều đúng D. Cả 2 câu đều sai

Video liên quan